พิธีเปิ ด เขื่อนสิรินธร

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ไปทรงเปิด  เขื่อนสิรินธร หลังจากที่เริ่มก่อสร้างราวปี พ.ศ. 2511 และมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของ ‘สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ’ เป็นชื่อเขื่อน ซึ่งการก่อสร้างตัวเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าระยะแรกแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2514 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนสิรินธรในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จากนั้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มอบเขื่อนสิรินธรให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

‘เขื่อนสิรินธร’ เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อย สาขาของแม่น้ำมูล บริเวณแก่งแซน้อย ช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเขื่อนมีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์

ทั้งนี้ นอกจากประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว เขื่อนสิรินธรยังก่อผลดีนานัปการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคดังกล่าว ทั้งทางด้านการชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน อาทิ

นำน้ำมาใช้ผลิตพลังงานได้เฉลี่ยปีละ 90 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ขยายขอบเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกไปได้กว้างขวางขึ้นส่งน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำไปใช้ในระบบชลประทานได้เป็นพื้นที่ 152,000 ไร่

ช่วยให้เกษตรกรในแถบนี้ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีสามารถกักเก็บน้ำที่ไหลบ่ามาตามแม่น้ำลำโดมน้อยไว้ได้เป็นจำนวนมาก ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม และช่วยให้แม่น้ำมูลสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง

ได้สะดวกยิ่งขึ้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่โดย กฟผ. ร่วมมือกับกรมประมง นำพันธ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มาปล่อย อาทิ ปลายี่สก ปลานิล ปลาไน ฯลฯ และกุ้งก้ามกราม ทำให้ราษฎรมีอาชีพหลักเพิ่มขึ้น

พิธีเปิ ด เขื่อนสิรินธร

พิธีเปิ ด เขื่อนสิรินธร

พิธีเปิ ด เขื่อนสิรินธร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3rjGe77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *