ตู่ ซ้อนุช พบรักที่จีน เ ล่ าทั้งน้ำตาถ้าวันหน้าไม่มีลมหายใ จ

ตู่ ซ้อนุช พบรักที่จีน เ ล่ าทั้งน้ำตาถ้าวันหน้าไม่มีลมหายใ จ

“ปรีย านุช ปานประดับ” โ ร คซ้ำ กร ร ม ซั ด ใช้ความรักสู้ชี วิ ตของอดีตนางงามวัย 48 ปี (ปัจจุบันอายุ 57 ปี) กว่า 20 โ ร คที่เธอต้องเยีย ว ย า

หนำซ้ำยังเดินไม่ได้จ นต้องนั่งรถ ถึง 2 ปี อดีตมิสเอเชียแปซิฟิก ปรีย านุช ปานประดับ ถ่ายท อ ด ช ะ ต า ชี วิ ต ของเธอจนกลายเป็นประเด็น

เนื่องจากคำทำน า ย ดังกล่าวส อดคล้ อ งกับสุ ขภาพตล อ ดระยะเวลาที่ผ่านมา เพราะหลายคนรู้ดีว่าเธอเผชิญกับ โ ร คภั ย นานามาแล้วกว่า 20 โ ร ค

ก ระทั่ งถึงขั้นผ่ า ตั ด7ครั้ง และเดินไม่ได้จ นต้องนั่งรถนาน 2 ปี ในวันที่ “ซ้อนุช” คู่ชี วิ ตของ ตู่-นพพล โกม า ร ชุน นักแสดงและผู้กำกับคนดัง ยังมีลมหายใจ และเปี่ยมด้วยพลังใจอันยิ่งใหญ่

เธอหัวเราะให้กับคำตอบเมื่อถูกถามถึงความรู้สึก “หากต้อง จากไปภายในสิ้นปี” “ไม่เคยถูกใครทำนายแบบนี้มาก่อน แต่ก็ไม่ต กใจอะไร เพราะอย่ า ง ไ รทุกคนก็ต้องจากไป

โดนทำน ายว่าอายุจะยืน แบบนี้ก ลั วมาก ทุกอย่ า งเป็นไปตามชี วิ ตเป็นไปตามธรรมช า ติที่ควรจะเป็น ทำนายว่าเดือนหน้าไม่ดี ก็จะไม่อ อ กไปไหนไกลๆ อยู่แต่ในบ้าน

ส่วนจะเ กิ ดอะไรก็สุดแล้วแต่ เ ว ร แ ต่ก ร ร ม เพราะเราฝืนชะต าฟ้า ลิ ขิ ตไม่ได้” อดีตนางงามที่ ยังคงเค้าความสวยแม้ใบหน้าจะปราศจากเครื่องสำอางใดๆ

กล่าวด้วยรอยยิ้ม ต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 2 ปี และทันทีที่หยุดกิ น ย ๅ เนื่อ งจากอ ย า กมีลู กกับคู่ชี วิ ต ตู่-นพพล โกม า รชุน ปรากฏว่าหน้ าอ กข ย า ยขึ้นทุกวัน จน ที่สุดก็ก ลายเป็นซีส และหยุดพักได้แค่เดือนเดียว ต้องกลับมาเล่นละครเรื่อง คือหัตถาครองพิภ พ

ปัจจุบัน แม้ซ้อนุช จะกลับมาเดินได้อีกครั้ง แต่ก็ยังมีอาก า ร ป ว ดข้ อ จ นไม่สามารถนั่งหรือทำอะไรนานๆ ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนอิริย า บ ทด้วยการนอน จึงพอจะช่วย บร รเ ท าความได้บ้าง

ทั้งนี้เจ้าตัวกล่าวด้วยน้ำเสียงปลงๆ ว่า “ทุกวันนี้ไม่คิดอะไรมาก อะไรจะเ กิ ดก็ต้องเ กิ ด วันหนึ่งถ้าตื่นขึ้นมา แล้วไม่หายใจ ก็ไม่เป็นไร เพราะทำใจแล้ว

จะคิดมากก็ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้น เพราะรู้สึกว่า ทำไมชี วิ ตถึงได้เหนื่อยขนาดนี้” กล่าวพลางหันไปมองคู่ชี วิ ตที่คอยดูแลเธอไม่ห่าง

ทุกวันนี้ ปรีย านุชพ ยา ย ามทำทุก อย่ า ง เพื่อที่จะมีชี วิ ตอยู่ การใช้ชี วิ ต อ ย่ า งมีความสุข จึงเป็นภู มิ คุ้ มกันทางใ จให้เธอ ต่อสู้กับโร ค ภั ย

และแม้จะไม่มีทาย า ทสืบส กุ ลตามที่เคยฝันไว้ แต่เธอก็ยังมีสุนั ข 9 ตัว ให้ดูแลและสร้างความสุขไปพ ร้ อ มๆ กันปัจจุบันแม้จะอายุ 55 ปีแล้ว แต่นางเ อ กต ล อ ดกาลก็ยังดูแลตั วเองอ ย่ างดี

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3Brjgfn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *