เล่าความก ด ดั นจิ๊บ วสุ เ กิ ดในครอบครัวข้าราชการ

เล่าความก ด ดั นจิ๊บ วสุ เ กิ ดในครอบครัวข้าราชการ

สำหรับ วสุ แสงสิงแก้วเป็นบุตรคนเดียวของ พลเรือตรี ศาสตราจ า รย์ นายแ พ ทย์วิทุร แสงสิงแก้ว อดีตปลั ดกระทรวงสาธารณสุข อดี ตวุฒิสมาชิกและสุดาชา แสงสิงแก้ว

ซึ่งจิ๊บ วสุ ชื่นชอบ เอลวิส เพรสลีย์ เป็นการส่วนตั ว ได้รับเชิญให้โชว์รำลึ กเอลวิส เพรสลีย์ ร่วมกับรุ่นพี่เอลวิสเมืองไทย

อย่ างสักรินทร์ ปุญญฤทธิ์, วิสูตร ตุงคะรัต และจีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ มาตั้งแต่ปี 2532 เคยได้รับรางวัล Elvis Presley, Wonderful Performance

จากงานรวม Elvis of Asia ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2545 และรางวัล Elvis Presley, Best Showmanship จากงานชุมนุ มเอลวิสโลก ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2555

จิ๊บ วสุ เกิ ด และ เติบโตมาในครอบครัวแ พ ทย์ ข้าราชการท หา รชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นแพ ท ย์ที่รับราชการ ทั้งโรงเรียนแพ ท ย์ และรับราชการอยู่ใน “กระทรว งสาธารณสุ ข” ฃ

ครอบครัว จิ๊บ วสุ ในรุ่นคุณปู่ รับราชการ ดำรงตำแหน่งปลั ดกระท ร ว งสาธารณสุขถึง 3 ท่าน

คือ นายแ พ ทย์สงัด เปล่งวานิช คุณตา และนายแพ ท ย์ฝน แสงสิงแก้ว คุณปู่ และ นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว คุณพ่อ

และ จากกรณีนี้้ สภาพแวดล้อ ม ค ร อบครัวของ จิ๊บ วสุ เป็นแพ ทย์ระดับผู้บริห า ร และเป็นบุตรชายคนเดียวของ นายแพ ท ย์วิทุร จึงทำให้ช่วงวัยเรียน เขาก็อยู่ภายใต้ส ถ า น ก า รณ์ความกดดั น

เช่นครอบครัวแพ ท ย์ อื่นๆ จิ๊บ วสุ เล่ าว่า ตัวเข าโ ช คดีมากๆ ที่เกิ ดมาเป็นลู กของ คุณแ ม่ อาจารย์สุชาดา อดี ตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

และ คุณพ่ อ นายแพ ท ย์วิทุร เนื่องจากตอนเรียน จิ๊บ วสุ เล่าว่า “เรารู้เลยว่าหัวเราไปทางด้านสายศิลปะ มากกว่าสายวิทย์ ทำให้เราตั้งใจเรียนทางด้านนี้

แต่ก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่ ที่อย า กให้เราเป็นแ พ ท ย์ แต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นว่า เราทำงานด้านศิลปะได้ดี มีชื่อเสียง ซึ่งกำลังใจจากครอบครัวสำคัญมาก”

สมัยก่อนผมก็ไปที่ทำงานของคุณพ่ อบ่อยมาก ตอนคุณพ่ อโอ น ย้ า ยจาก กองทัพเรือแล้วมาทำงานกรมการแ พ ทย์ เป็นนายแ พ ท ย์ใหญ่ กรมการแ พ ท ย์ ต่อมาได้เป็นรองอธิบดีปลัดกระท ร ว งสาธารณสุข

ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทย าลัยฮาร์วาร์ด ไปเรียน Master of Public Health เป็นเวลาประมาณ 2 ปี

นอกจากนี้นั้นจิ๊บ วสุ เริ่มงานในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 13 ปี จากการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่ม “ไมโล” และเป็นพ ร ะเอ กภาพยนตร์วัยรุ่น เรื่อง “เปรียว” ในปี 2526 (ใช้ชื่อในวงการว่า “วิชชุ วัชรพันธ์”)

เล่นคู่กับ แก้วเบญจวรรณ ภูษณะพงษ์ (เบญจา บารมี) และในปี 2528 วสุเข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศา ส ต ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย (รุ่น 38)อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2XKRE78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *