ถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชท า นแก่ประชาชนที่ได้รับผลก ร ะท บจากเ ห ตุ อุ ท ก ภั ย

ถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชท า นแก่ประชาชนที่ได้รับผลก ร ะท บจากเ ห ตุ อุ ท ก ภั ย

“กรมห มื่ นสุทธนารีนาถ” และ “สมเ ด็ จเจ้าฟ้าฯ ก ร ม ห ล ว งราชส า ริ ณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด า” พ ร ะราชทานถุ ง ยั ง ชี พแก่ผู้ได้รับผลก ร ะ ท บจากเ ห ตุ อุ ท ก ภั ย จ.ต า ก

จากอิ ท ธิ พ ลร่องม ร สุ ม พ า ดผ่านภาคเหนือประกอบกับม ร สุ ม ต ะวันต กเฉียงใ ต้ ซึ่งทำให้พื้นที่จังหวัดต า กมีฝนตกหนั ก อ ย่ า งต่อเนื่อง จนเกิดน้ำท่ ว ม ฉั บ พลัน และน้ำล้ น ต ลิ่ ง สร้ างค วา มเสียหายต่อบ้ าน เรือ นและพื้นที่การเ กษ ต รในหลายพื้นที่ โดยเ ฉ พ า ะ อ.แ ม่ส อด และ อ.แ ม่ ระม า ด จ.ตาก ทำให้มีประช า ช นได้รับความเ ดื อ ด ร้ อ นราว 500 ค รั ว เ รื อ น

พ ร ะเจ้าวร วงศ์เธอ พ ร ะองค์เจ้าโส ม ส ว ลี ก ร มหมื่นสุทธนารีนาถ น า ย กกิตติมศักดิ์ต ล อ ดชี พ และ สมเด็จพ ร ะเจ้ า ลู ก เ ธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ ติ ย า ภ า นเรนทิราเทพยวดี กร มหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานก ร รมการ มูลนิธิอ า ส า เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย าม ย า ก สภ า ก า ช า ด ไ ท ย จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภ าฯ) ย า ม ย า ก สภากาช า ดไ ท ย นำถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชท า นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลก ร ะท บจากเหตุอุ ท ก ภั ย

โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้แ ท น มู ล นิ ธิฯ ได้จัดส่ง ถุ งยังชี พ พ ร ะ ราชท า น เพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะ ส บอุท ก ภั ยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้ว่ารา ชก ารจังหวัดต ากเป็นประธ า นผู้แท นในการรับมอบ และนำถุ ง ยั งชี พ พ ร ะรา ชทาน ถวายแด่พ ร ะภิ กษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป มอบให้ผู้แทนชุมชนเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ประ ส บภัย เป็นจำนวน 1,000 ชุด นำความป ลื้ มปิติและสร้างข วั ญกำลังให้แก่ประชาชนผู้ปร ะส บ ภั ยเป็นอ ย่ างมาก

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3C8akx9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *