โครงตามแนวพ ร ะปณิธานกรมพ ร ะศรีสวางควัฒนฯ เพื่อแก้ไข ปั ญ ห าโ ร ค พิ ษ สุ นัขบ้ า

โครงตามแนวพ ร ะปณิธานกรมพ ร ะศรีสวางควัฒนฯ เพื่อแก้ไข ปั ญ ห าโ ร ค พิ ษ สุ นัขบ้ า

“ศูนย์พักพิ งสุ นั ข จ รจั ด นครชัยบุรินทร์” ศู น ย์ ดู แ ลสุนั ข จ ร จั ด ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสา กลที่ให ญ่ที่สุดในภาคตะวันอ อ กเฉียงเห นือของประเทศไ ท ย จากพ ร ะปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ก ร มพร ะศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ศูนย์พั กพิ งสุนั ขจ รจั ด นครชัยบุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ต.หน อ ง ส าหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นโครงกา รที่จั ด สร้างขึ้นเพื่อสนองพ ร ะราชปณิธานของ สมเด็จพ ร ะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพ ร ะศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ให้เป็นศู น ย์พั กพิงสุ นั ข จ รจั ด และเพื่อเป็นศู นย์ กลางในการแก้ไข ปั ญ ห าโ ร ค พิ ษ สุ นัขบ้ า ในภูมิภาคตะวันอ อ กเฉียงเหนือ

ศูนย์ฯ แห่งนี้ เปิ ด อ ย่ างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ภายหลัง สมเ ด็ จเจ้าฟ้าฯ กรมพ ร ะศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดศู น ย์ พั ก พิ ง สุนั ข จ รจั ด นครชัยบุรินทร์ ด้วยพ ร ะอ งค์เองเมื่อวันที่ 14 มกราคม ในปีเดียวกัน

โดยเมื่อประมาณปี พ.ศ.2559 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ก ร ม พ ร ะศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเ ล็ งเห็นถึงปั ญ ห าเกี่ยวกับโ ร ค จากสั ต ว์สู่คน โดยเฉพาะโ ร ค พิ ษ สุนั ข บ้ า ที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไ ขได้ดีเท่าที่ควร และทรงมีพ ร ะประสงค์ให้โ ร ค พิ ษสุนั ขบ้ า ห ม ดไปจากประเทศไ ท ยภายในปี พ.ศ. 2563 พ ร้ อ มมีพ ร ะดำริให้ดำเนินโครงการสั ต ว์ ป ล อ ด โ ร ค คนป ล อ ด ภั ย จากโ ร ค พิ ษสุ นั ขบ้ า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้ า ห ม า ยขององค์การอนา มั ยโ ล กที่จะกำจั ด โร คพิ ษสุ นั ข บ้ าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573

จากพระปณิธานนี้เองจึงเป็นที่มาของการกำเ นิ ด “ศูนย์พั ก พิ งสุนั ข จ ร จั ด นครชัยบุรินทร์”

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นศู น ย์ พั ก พิ ง สุนั ข จ รจัดต้ น แ บ บ ที่มีระบบการจัดการตามมาต รฐ า น สากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวั น ออ กเฉียงเหนือ ที่ดูแลควบคุ มโร ค พิ ษสุนั ขบ้ าและโ ร คจา ก สั ต ว์ สู่ คน ภายใต้การบริห า รจัดการโดยราชวิ ท ย าลั ยจุฬาลงภรณ์ ทำการก่ อส ร้ า งบนเนื้อที่ 30 ไร่ ในพื้นที่ถ น นมิต รภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และที่สำคัญศู น ย์ฯ นี้สามารถรอ ง รั บสุนั ขจ รจัด ได้มากถึง 5,000 ตั ว โดยจะมีสั ต ว แพ ท ย์และเจ้าหน้ า ที่ในส่วนของโ ร ง พ ย าบา ล สั ต ว์ทิพย์พิมาน เป็นผู้ดู แ ลและบริการต่าง ๆ ต ล อ ด 24 ชั่ วโ ม ง

สำหรับสุนั ข จ รจัด ที่จะได้เข้ารับ บ ริก ารในศู น ย์ฯ นั้นจะต้องผ่านการคั ดกร อ งจากสำนักงานปศุ สั ต ว์จังหวั ดก่อน เพื่อตรวจรั ก ษ าเบื้องต้น และฝังไม โค รชิ พบันทึกข้อมูลโดยสั ต ว แ พ ทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นศูน ย์ฯ จะคั ด แ ย กเพื่อนำสุนัขจ ร จั ดไปดูแลและฝึก พฤ ติก ร ร มให้เหมาะสม สามารถเ ชื่ อฟังคำสั่งอ ย่ า ง ง่ าย เพื่อให้สั ต ว์ จ ร จั ดมีสุขภ า พดี แข็งแ ร ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และหากผู้ใดประส ง ค์จะขอ อุป ถั มภ์สุนั ข จากศู น ย์ฯ สามารถนำสุ นั ขไปเลี้ ย งดูได้ โดยไม่เสียค่ าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งก็เป็นแ น วทางในการแก้ปั ญ ห า สุนั ข จ ร จั ดได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3ynK13N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *