เปลี่ยนก ล่ อ ง น ม ให้กลายเป็นหลังคา โครงการดีๆของพ ร ะองค์ภาฯ

เปลี่ยนก ล่ อ ง น ม ให้กลายเป็นหลังคา โครงการดีๆของพ ร ะองค์ภาฯ

หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูหรือคุ้ น ต ากันเท่าไหร่นักกับโครงการดีๆอ ย่ า ง “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมู ล นิ ธิ อ า ส าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย า ม ย า ก ” ของพ ร ะเจ้าหลานเธอ พ ร ะองค์เจ้าพัชรกิติย า ภ า

ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการคั ด แ ย กจัดเก็บข ย ะ รีไ ซ เ คิ ล กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วอ ย่ า งยั่งยืน โดยการรวบรวมก ล่ อ งเครื่องดื่ มที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลั ง ค า เพื่อมอบให้กับ มู ล นิ ธิ อ า ส าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย า ม ย า ก สภ าก า ช าดไ ท ย ให้นำไปใช้ประโยชน์ และม อ บให้กับชุมชนที่ข า ด แ ค ลนต่อไป

หลังคาเขียวเป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไ ท ย โดย 1 แผ่น มีขนาด 1 x 2.40 เมตร และใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

คุคุณสมบัติห ลั งค าจากกล่ อ ง น ม คือ ท น ท า น ไม่แ ต กหั กง่าย ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก ซึ่งเคยทดสอบโดยผู้ใหญ่ 20 คนขึ้นไปยืนก็ไม่มีปัญ ห าค่ะ เพราะห ลั ก ค ามีความยื ด ห ยุ่ น ไม่แ ต กง่าย และน อ กจากนี้ยังท น ไ ฟได้ด้วย

ในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นแผ่นหลังคาเขียว

…ไม่มีการใช้ส า ร เ ค มี ในกระบวนการผลิต

…แผ่นหลังคาเขียวที่ผ ลิ ตได้ก็ท น ท า น ไม่แ ต ก ง่ า ย

…ท น ไ ฟ

…ไม่ซึมน้ำ

…ไม่ต้องใช้โครงส ร้ า งหนัก

…ไม่ดู ด ซั บแส งแ ด ดหรือความ ร้ อ น ช่วยประห ยั ดพลังงาน

…ป ล อ ดจากเ ชื้ อ ร า

…ซ่ อ มแ ซ มง่ายๆ ด้วยการใช้ความร้ อ นประสาน

ใครที่จะร่วมบริจ า คแนะนำว่าให้ผ่ า ก ล่ อ งแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อความสะดวกในการรีไซเ คิ ล

โดยขั้นตอนการจัดเก็บก ล่ อ งเครื่องดื่ม UHT เพื่อนำมารีไซเ คิ ลหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มหมดแล้ว ก็เข้าสู่วิธีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มทั้งหมด 3 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 แกะ ล้าง เก็บ แ ก ะกล่องเครื่องดื่ม กางออกเป็นแผ่น นำไปล้างให้สะอาดเพื่อไม่ให้เ กิ ด ก ลิ่ น ร บ ก ว น จากนั้นเก็บซ้ อ นกันให้เรียบร้อย

วิธีที่ 2 พับเล็ก ดึงมุ มบน ใส่ห ล อ ดในช่องเ จ า ะ ห ล อ ดแล้วรีดให้แบน พับด้านล่างขึ้นมาแล้วพับด้านข้างกล่องไปด้านหลังทั้งสองข้าง แล้วพับบนครึ่งหนึ่งมาส อ ดด้านล่าง

วิธีที่ 3 พับแบน ดึงมุมบน ใส่ห ล อ ดในช่องเจาะห ล อ ด ดึงมุมล่าง แล้วพับให้แบน

ซึ่ง 3 วิธีนี้จะช่วยให้สามารถเก็บกล่องเครื่องดื่มไว้ได้นานและไม่เ กิ ด ก ลิ่ น ร บ ก ว น เพื่อความสะดวกต่อการจัดเ ก็ บในการขนย้ า ยไปรีไซเคิลนั่นเองครับ

** สำหรับใครที่อ ย า กเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างแผ่นหลังคาเขียว สามารถนำส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก ล่ อ ง น ม น มถั่วเห ลื อ ง น้ำผ ล ไ ม้ ช ากาแฟ และ กล่องน้ำดื่ม ได้ที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 107 สาขาทั่วประเทศ

หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด (เขียนที่หน้ากล่องว่า ร่วมโครงการหลังคาเขียวฯ ) เลขที่ 30/11 หมู่11 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

เห็นพี่ที่ทำงานหิ้วก ล่ อ ง น มเปล่ามาเยอะแยะเลยถามว่าพี่เอามาทำอะไรคะ? พี่เขาบ อ กว่า เอาไปบ ริจา คใ ห้โครงการของพ ร ะองค์ภาฯ เพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บ ริ โ ภ คแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังค า เพื่อมอบให้กับ มู ล นิ ธิ อ า ส าเพื่อนพึ่ง (ภ าฯ) ย า ม ย า ก เอาไปช่วยเหลือชุมชนที่ข า ดแ ค ล น ตามท้ อ งถิ่นต่างๆ pic.twitter.com/FXIru84mYd

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3Ad0PMg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *