โครงการพัชรสุธาคชานุรั ก ษ์ ลดความขั ด แ ย้ งระหว่างคนกับช้าง และการอ นุ รั ก ษ์

โครงการพัชรสุธาคชานุรั ก ษ์ ลดความขั ด แ ย้ งระหว่างคนกับช้าง และการอ นุ รั ก ษ์

“…ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาห า รช้างในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และก ร ะ จ า ย กรณีช้างป่า อ อ ก มาที่ชายป่า ต้องให้ความป ล อ ด ภั ยกับช้างป่า…”

พ ร ะราชดำรัส พ ร ะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ ร ะราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นพ ร ะราชดำรัสเมื่อครั้งที่พ ร ะองค์มีพ ร ะราชดำริในการจัดการความขั ด แ ย้ งระหว่างคนกับช้างที่ป่าอุ ท ย า นแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้นในรัชกาลปัจจุบัน พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพ ร ะ ราชปณิธาน “สืบสาน รั ก ษ า ต่อย อ ด” พ ร ะบรมราชชนก ในการจัดการความขั ด แ ย้ งระหว่างคนกับช้าง และการอนุรั ก ษ์ป่ าและช้า ง ป่ าไว้สืบไป ต ล อ ดจนพัฒนาคุณภ า พ ชี วิ ตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่อ ย่ า งมั่นคงบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

จึงทรงพ ร ะกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรั ก ษ์ ช้างป่ าร อยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวัน อ อ ก ไว้ใน พ ร ะ บรมราชูปถัมภ์ และพ ร ะราชทานชื่อโครงการว่า โครงการพัชรสุธาคชานุ รั กษ์ ซึ่งแปลว่า “น้ำทิพย์ รั กษ าช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุ จเพชร”

พื้นที่ของป่ า ร อ ย ต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันอ อ ก ประก อ บไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระย อ ง สระแก้ว และจันทบุรี มีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,360,000 ไร่ มีช้างป่าอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มากกว่า 460 ตั ว

โดย “โครงการพัชรสุธาคชานุรั ก ษ์” เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการอนุรั ก ษ์ ป่ าและช้าง รวมถึงแก้ไ ข ปั ญ ห าต่าง ๆ ที่ต้นเหตุ อาทิ ปั ญ ห าการบุ ก รุ กของช้างป่าเนื่องจากข า ด แ ค ล นแหล่งอาหาร หรือการข า ดความรู้ความเข้าใจของราษฎรเกี่ยวกับการขั บ ไ ล่ช้างที่ผิ ดวิธี ซึ่งเป็นปั ญ ห าใหญ่ที่ส่งผลให้ เ กิ ด อั น ต ร า ยทั้งตัวราษฎรเองและช้างด้วย

โครงการพัชรสุธาคชานุ รั ก ษ์นี้มี พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ ร ะนางเจ้าสุทิดาฯ พ ร ะบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธ า นที่ปรึกษา และทรงพ ร ะกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพ ระ เจ้า ลู กเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ ติ ย า ภ า นเรนทิราเทพยวดี ก ร มหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานก ร ร มการ

และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ ร ะนางเจ้าสุทิดาฯ พ ร ะบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะก ร รม การโครงการอนุ รั ก ษ์ช้างป่ า ร อ ยต่อภาคตะวันอ อ ก โดยพ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัวทรงมีพ ร ะราชดำริในครั้งนั้นว่า…

“ควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปั ญ ห าการร่วมกันอ ย่ า ง สม ดุ ลระหว่างคนและช้ า ง ป่ า เพื่อสื บ ส า น รั ก ษ า ต่ อ ย อ ด พ ร ะราชดำริในพ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะบรมราชินีนาถ พ ร ะบรมราชนนีพ ร ะพันปีหลวง ในการแ ก้ ไ ข ปั ญ ห าการอยู่ร่วมกันระหว่างค นกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรั ก ษ์และพัฒนาทรั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติและพัฒนาคุณภ า พ ชี วิ ตของประชาชนในพื้นที่ป่ า ร อ ยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวั น อ อ ก”

ทั้งนี้ พ ร ะองค์ยังทรงแ น ะ แ น วทางการแก้ไขปั ญ ห าเพื่อให้ช้างกลับคืนสู่ป่ า ด้วยวิธีการฟื้ นฟูป่ า จัดหาแ ห ล่ง น้ำและแห ล่ งอาหาร นำร่องเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยสร้างความเข้ า ใ จในพฤติก ร ร มของช้าง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประกอบอ า ชี พ การ อ อ ม ของชุมชน

ต ล อด จนการสร้างระบบเตื อ น ภั ยชุมชนผ่านระบบกล้องถ่ายภาพสั ต ว์ ป่าอัต โ นมั ติที่ติ ด ต ามความเคลื่อนไหวของช้า งป่ า อันเป็นการช่วย ลดความสู ญ เ สี ยที่อาจเกิดต่อชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยทั้งคนช่วยทั้งช้างอีกด้วย

น อ กจากการแ ก้ ไ ข ปั ญ หาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้ า ง ป่ า และการอ นุ รั ก ษ์ป่ าและช้างแล้ว ทางโครงการฯ ยังสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ป่ า ร อ ย ต่อ 5 จังหวัดดังกล่าวนี้ด้วย

เป็นต้นว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 ที่มาผ่านมา สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ ติ ย าภ าฯ ได้เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ท อ ด พ ร ะ เนตรแหล่งกักเก็บน้ำ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่บ้านคลองมะ หา ด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

แหล่งกั ก เ ก็ บ น้ำดังกล่าวก็คือแหล่งน้ำที่ใช้ส่งเ ส ริ มอาชีพของชาวบ้านนั่นเอง ซึ่งเกษตรก ร ช า วบ้านคลองมะหาดได้ปรับเปลี่ยนอาชี พจากที่เคยทำการเก ษ ต ร มาทำปศุสั ต ว์ แ ท น

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำหรับการป ลู กหญ้าและพื ชอาหารสั ต ว์ จึงได้ดำเนินการขุดส ร ะน้ำขึ้นมาเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเก ษ ต รและอุปโ ภ ค บ ริ โ ภ ค โดยพื้นที่ส ร ะมีขนาด 50 ไร่ ลึก 6 เมตร ความจุ 377,270 ลูกบาศก์เมตร สนับสนุนพื้นที่เพาะป ลู กหญ้าแพ งโกล่าอันเป็นพืชสำหรับโ ค-ก ร ะ บื อ ได้ 100 ไร่ และสนับสนุนการอุปโ ภ คบริโ ภ คน้ำได้ 250 ครัวเ รื อ น

ทั้งนี้ จากการสนับส นุ นของโครงการทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีร า ย ไ ด้มั่นคงทุกครัวเรือน และคุณ ภ า พ ชี วิ ตที่ดีขึ้น ตล อ ดจนสามารถอยู่ร่วมกับป่ าและช้างป่าได้อ ย่ า งปกติสุข

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2T3j5Hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *