แห่ซูมเลขเ ด็ ด ธู ป ในพิ ธี ไ ห ว้ เ จ้ าที่ สุนารี ราชสีมา

แห่ซูมเลขเ ด็ ด ธู ป ในพิ ธี ไ ห ว้ เ จ้ าที่ สุนารี ราชสีมา

สุนารี ทำพิ ธี ไ หว้เจ้ าที่ คนแห่ส่องเลขเ ด็ ดจากก้านธูปเห็นชัดเ จ นกันเลยทีเดียว เจ้าตัวบ อ ก ส่ องกันเด้อ
เป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีโชคกับการซื้อล อ ตเตอรี่สำหรับนักร้องลู ก ทุ่งเสียงดี สุนารี ราชสีมา เพราะ เ กื อ บ ทุ ก ง ว ดเราจะได้เห็นภาพของเ ธ อ เ ฮดังๆ กับการถู ก ล อ ต เ ต อ รี่หลายใบเลยทีเดียว เรียกว่าแต่ละง ว ดนั้นเธอรับท รั พ ย์กระเป๋ า ตุ งกันเลยทีเดียว แต่เธอก็เ สี่ ย ง ห ยิ บเลขมาไม่ใช่น้อยเช่นกัน

ล่าสุด สุนารี เผยภาพกำลังนั่งทำพิ ธี ไ ห ว้ ขออ นุ ญ า ต เ จ้ าที่เจ้าทางด้วยการนุ่ ง ข า ว ห่ ม ข า ว ซึ่งระหว่างที่ทำ พิ ธี นั้น พี่สุนารี ก็ได้แ พ ล นก ล้ อ งจากโ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อไปที่ ก้ า น ธู ป ก้ า น หนึ่งซึ่งกำลังจะหม ดแล้ว ปรากฏว่ามีเ ล ขให้เห็นเ ด่ น ชั ดมากๆ เป็นเลขเรียงกันบนก้ า นธูป 3 ตั ว ซึ่งเธอได้บอกไว้ว่า “ไปไ ห ว้ ข อ อ นุ ญ า ต เ จ้ าที่อีกรอบ เลยเก็บภาพมาฝากกันจ้า เบิ่งแหง่กันเอาเองเด้อ”

แ ฟ น ค ลั บหลายคนที่เห็นแล้วต่างเข้ามาค อ ม เ ม น ต์กันอ ย่ า งหลากหลาย โดยบ อ ก ค น บ อ กว่าเป็นเ ล ข 901 และบางคนก็บ อ กว่า 907 เรียกว่าต่างคนต่างม อ งกันเอาเองนะจ๊ะ ยังพอมีเวลาพุ่ งไปที่แผงล อ ต เ ต อ รี่กันอีกหลายวัน อวยพ รให้ทุกคนโ ช คดีจ้า

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3xcXGJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *