เสียงก ร ะ ซิ บจากแ ม่ ผึ้ ง ช่ า งแต่หน้าเ ล่ าไปข น ลุ กไป

เสียงก ร ะ ซิ บจากแ ม่ ผึ้ ง ช่ า งแต่หน้าเ ล่ าไปข น ลุ กไป

วันที่ 12 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องราวชวนข น หั ว ลุ ก หลัง เพชรา วงศ์เทวัญ หรือ น้องเมย์ ด า ร าและช่างแต่งหน้าชื่อดัง พ ร้ อ ม ที ม ง า น รวม 7 คน ได้นำชุดผ้ า ไ ห ม ไ ท ยจักรี สีแดง เครื่องสำอ า ง เครื่องประดับต่างๆ มาเปลี่ยนให้กับหุ่ น แ ม่ พุ่ ม พ ว ง หุ่นที่ 7 ภายในถ้ำห ก ไ ร่ วั ดทับกระด า น ต.บ่อสุพ ร ร ณ อ.ส อ งพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทีมงานเล่าประสบการณ์ช ว น ข น หั ว ลุ ก ที่เกิดขึ้นภายในถ้ำ ห ก ไ ร่ โดยระบุว่า ขณะที่กำลั ง รื้ อ หุ่ นที่ 7 ที่เป็นหุ่ นนางน พ ม า ศพุ่มพวง จู่ๆ น้องเมย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนแ ม่พุ่มพ ว ง มา ก ร ะ ซิ บข้างหู บ อ กให้ช่วยเปลี่ยนชุด และแต่งหน้าทำผม ให้กับหุ่นของ แ ม่ พุ่ ม พ ว ง หุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นหุ่ นที่ ลำไย ไหท อ งคำ นำมาตั้งแก้บนไว้ในห้ อ งโถงข้างกันด้วย

หลังเ กิ ดเหตุดังกล่าว ทีมงานจึงต้องนำชุ ด ส า ห รีสีแดง และเครื่องประดับที่มีสำร อ งไว้มาเปลี่ยนให้กับหุ่ นที่ 11 พ ร้ อ ม แ ต่ งหน้าทำผมให้ตามความป ร ะ ส ง ค์

หลังชาวบ้านที่รู้ข่าว ไม่พ ล า ดที่จ ะตีเ ป็ นเ ล ข เ ด็ ด โดยตีเ ล ขชุ ดแรก 07-77-11 ชุดที่ส อ งคือ 007-777-711-117-171 เ ล ข เ ด็ ดดังกล่าวได้รับความนิ ย มจนชาวบ้ า นพากันไปหาซื้อล อ ต เ ต อรี่ ทำให้ ร า ค าพุ่ง ขายจนห ม ด เ ก ลี้ ย งทุกแผง ทั้งภายในบริเวณวั ด ทั บกระด า น และทุกแผงในเ ข ตอำเภอสองพี่น้ อ ง จ.สุพรรณบุรี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3czl7W0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *