ทำน า ย ด ว ง ต า มเลขวันเ กิ ด

ทำน า ย ด ว ง ต า มเลขวันเ กิ ด

เชื่อหรือไม่ว่า ตั ว เ ล ขต่างๆที่อยู่รอบตัวคุ ณ ล้วนส่งผลไปถึงด ว ง ช ะ ต า ชี วิ ตด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นตั วเลขเบอร์มือถือ ทะเบียนรถ ย น ต์ หรือแม้แต่ทะเ บี ย นบ้าน หากผู้ที่มีความเ ชื่ อ และต้องการความเป็นสิ ริม ง ค ล ก็ยังพอจะหาจะเปลี่ยนได้ แต่ตัวเ ล ขที่เป็นพื้นด ว งของแต่ละคนจริงๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแป ล ง ไปได้ นั่นก็คือตั วเลขในวันเ กิ ด ทำไมชีวิตจึงเป็นแบบนี้ ทำไมถึงมีปั ญ ห าสุ ข ภ าพ วันนี้จะพาคุณไป ไขอาถ ร รพ์เล ข วั น เ กิ ด ที่ทำให้ชี วิ ตคุณต้องจ ม ทุ ก ข์ ลองไปดูพ ร้ อ มๆกันเลยค่ะ

ตัวเลข 1

เลข 1 เป็นตัวแ ท นของความคิด ห า กในวันที่ เ กิ ด ของคุณมีเลข 1 รวมอยู่ด้วย บ่ ง บ อ กว่าจะเป็นคนคิ ดเยอะ คิ ด ม าก ต้องทำงานที่เกี่ยวกับความคิ ด ใช้เเต่ส ม อ ง มั กจะป ว ด ต้ นคอหรือท้ า ย ทอ ย มีแ ก๊ สในกระเ พ าะเยอะ น อ นไม่ห ลั บ ถึงห ลั บก็ห ลั บไม่ส นิ ท ทุกอ ย่ า งล้วนมาจากความคิ ดนั่นเองค่ะ

ตัวเลข 2

หากมีตัวเลข 2 ในวันเ กิ ด จะเป็นคนค่ อ นข้างอ่ อ นไ ห ว อาร ม ณ์ ศิ ลปิน เก็ บ อ า การไม่ค่อยอยู่ ถ้าเกลี ย ดหรือไม่ชอบใครจะเเ ส ด ง อ อ กทางสีหน้าเลย เป็นคนคิ ดเยอะ ชอบย้ำคิ ดย้ำทำ บางครั้งเหมือนจะผู ก ใ จ เ จ็ บ ใครพูดอะไรมาก็จะคิด คิดวนแต่เรื่องนั้น ลึกๆเเล้วเป็นคนเครียด ใครได้เป็นแ ฟ น ต้ องทำใ จเรื่องความขี้ปร ะ ช ด ป ร ะ ชั น แต่ข้อดีคือ เป็นคนจ ริ ง รั ก ษ าคำพูด ถ้าคิดว่าทำไม่ได้จะไม่พู ด โ ร คที่เป็นบ่อยมัก เกี่ยวกับระบบขั บ ถ่ า ย ประจำเดื อ นมาไม่ป ก ติ ไม่ป ว ดท้ อ งหนัก ป ว ดต ามหลั ง

ตัวเลข 3

เป็นคนรั กที่ดี รั กบ้านรั กครอบค รั ว ใส่ใ จ ทุ กคนที่ตั วเองรั ก ทุ่มเท และเต็มที่กับความรั กเสมอ จ ริ ง ใ จไม่มีเรื่องปิดบัง ใครได้เป็นแ ฟ น ถือว่าโ ช ค ดี แต่ถ้าผิดหวังหรืออ กหั กจะน่าเห็ น ใ จมาก ใช้เวลาทำใ จนาน

ตัวเลข 4

หากมีเลข 4 ในวันเ กิ ดบ่งบ อ กว่า เป็นคนค่อนข้ า งขี้เ ก ร ง ใ จ อะไรทนได้ท น ย อ มได้ย อ ม ห ว า น อ ม ข ม ก ลื น รับความก ด ดั นไ ว้คนเดียว อ ย า กให้คนอื่นสบา ย ใ จ แต่ถ้าเ ห ลื อ อ ดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าก ลั ว ถ้าพูดว่าไม่คือไม่ พูดต ร ง เด็ดข า ด

ตั วเลข 5

คนที่เต็มไปด้วยอ า ร ม ณ์ โ ม โ ห ห งุ ด ห งิ ด ง่ าย ขี้ฉุ นเ ฉี ย ว เพราะเลข 5 เป็นตั วเเทนของอ า ร ม ณ์ ถ้าเป็นหญิงเหมื อ นมีไ ฟในท้ อ งเยอะ ประจำ เ ดื อ น มาไม่ปกติ มีแล้วป ว ดห ลั ง มีบุ ต ร ค่ อ นข้างย า ก

ตั วเลข 6

เป็นประเภทห่วงหน้าพ ะ ว งหลัง คิ ด เ ยอะ ขี้ระเ เ ว ง ขี้บ่ น ติ ดบ้านติ ด เเ ฟ น ไม่ชอบห่ า งไปไหนเลย สุ ข ภ าพต้องระวังเรื่องกระเ พ า ะ ลำไ ส้ ประจำเ ดื อ ดมาๆ ข า ดๆ มีลู ก ย าก ความคิ ด เ ยอะ ฝั ง ใ จ จะทำให้ชี วิ ต จ มอยู่กับปั ญ ห า

ตั วเลข 7

เป็นคนดีระดับหนึ่ง ชอ บเ สี ย ส ละ เลข 7 เป็นตั วเเทนสิ่งที่ม อ งไม่เห็น คนที่มีเลขนี้ในวันเ กิ ด มักจะเ ก็ บเงินไม่อยู่ หาเท่าไหร่ใช้ไม่พ อ มีรั กก็จะหมดเ งิ นไปกับความรั ก ทุ่มเทหวังเ เ ล ก ใ จ ร ะ วั งคนหวังผลประโยชน์

ตั วเลข 8 และ 0

มีเลขนี้ในชี วิ ตจะต้องคิ ดเเต่เรื่องเ งิ น การเ งิ น มีปัญหา เ ก็ บเงินไม่อ ยู่ เพราะ 8 เป็นตั วเลขอินฟินิตี้ และ 0 เป็นตั ว เ ล ขแห่งความว่า ง เ ปล่าทางการเงิน

ตัวเลข 9

เป็นคนมีสองบุ ค ค ลิ ก ดื้ อ เ งี ย บ เเต่ถ้าจะย อ มก็ย อ มง่ายเ ห ลื อ เ ชื่ อ คุ้ มดีคุ้ ม ร้ า ย ชอบช่ ว ย เ ห ลื อคน ช่างเห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ แต่ทำคุณกับใครไม่ขึ้น ทำดีไ ม่ ไ ด้ดี มักถู ก โ ก ง ถู กหักหลัง

ขอขอบคุณที่มา: https://bit.ly/2U23h7N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *