ต บ มื อ รั วๆ ไ อ เ ดี ยสุดเลิศ เปลี่ยนผั ก ต บ ช ว าเป็นบะหมี่ส ด ส่ ง อ อ ก

ต บ มื อ รั วๆ ไ อ เ ดี ยสุดเลิศ เปลี่ยนผั ก ต บ ช ว าเป็นบะหมี่ส ด ส่ ง อ อ ก

หลายคนคงเคยสังเกตเห็น ผั ก ต บ ช ว า ที่ลอยต า ม แ ม่น้ำลำค ล อ ง ทั้งยังเจริญเติ บ โ ตได้อ ย่ า งรวดเร็วจนข ย า ย ป ก ค ลุ มผืนน้ำ ผั ก ต บชวาจัดว่าเป็นวัชพื ช ร้ า ย แ ร งอันดับ 8 ของโ ล กเลยทีเดียว เพราะไปร บ ก ว นการสัญจรทางน้ำ และทำให้อาก า ศในน้ำไม่ไ ห ล เ วี ย น จ น แ ม่น้ำเ น่ า เ สี ย

แม้ว่าในส า ย ต าคนทั่วไป ผั ก ต บ ช ว า จะเป็นวั ช พื ชที่สร้างปั ญ ห าต่อสิ่งแ ว ด ล้ อ มทางน้ำ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของผั ก ต บ ช ว า ไม่ว่าจะสามารถนำมาทำเป็นสิ่งของใช้ส อ ย ด้วยเ ส้ น ใ ยที่ท น ท า น หรือใช้เป็นอ า ห า รและส มุ น ไ พ รก็ได้

นางดาธิณี ตามเพิ่ม ค รูสำนักงานส่งเสริมการศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บและการศึกษาตามอั ธ ย า ศั ย (กศน.) อ.ภาชี จ.พ ร ะนครศรีอยุ ธ ย า เล่าถึงจุดเริ่มต้นของไอเดีย บะหมี่ห ย ก ช ว า ว่าผักต บชวานั้นสร้างปั ญ ห าให้กับชุมชน อ ย่ า งมาก แต่ก็สามารถนำมาดั ด แ ป ล งเป็นอาหารที่สะอ า ดและป ล อ ด ภั ยได้

โดยการใช้ใบ อ่ อ นของผั ก ต บชวา ที่มีทั้งไฟเบ อร์และคลอโรฟิลสูง เป็นประโยชน์ของร่างกาย การนำใบอ่อนของผั ก ต บชวามาทำเป็นเส้นบะหมี่นั้น เริ่มจากการปั่ นใบ อ่ อ นให้ละเอียด ผสมกับแ ป้ ง ส า ลี ไ ข่ไ ก่ และเกลือ จากนั้นนำมานวดและเข้าเครื่องผ ลิ ตเป็นเส้นบ ะ ห มี่ ส ด ทั้งสะอ า ด ถู กสุขอน า มั ย มีกลิ่นห อ ม และมีรูปร่างหน้าต าน่ากิ น

น อ กจากนี้ ส่วนประกอบของผั ก ต บ ช ว ายังสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนู เช่น แกงส้มไหล ผั ก ต บ ช ว า ส้มตำไหลผักต บ ช ว า และน้ำพ ริกช วาเ ส ว ย เป็นต้น

ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษาน อ กระบ บและการศึกษาตามอั ธ ย า ศั ย (กศน.) อ.ภาชี จ.พ ร ะนครศรีอยุ ธ ย า

การนำส่วนประกอบของผั ก ต บชวามาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารนี้ น อ กจากจะแก้ไขปัญหาผั ก ต บชวาที่ข ย า ย พั นธุ์เร็วเกินไปแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุ ม ช น วันละกว่า 2,000 บาท หรือกว่า 6 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งต ล า ดนั้นมีทั้งในไ ท ยและต่างประเ ท ศ โดยทางกลุ่มเน้นตั้งเป้าส่ ง อ อ กไปยังประเ ท ศญี่ปุ่น

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3wjFj6e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *