เรื่องค้ า ง ใ จที่ทำให้ค า ใ จ ของช่างภาพตามเสด็จ

เรื่องค้ า ง ใ จที่ทำให้ค า ใ จ ของช่างภาพตามเสด็จ

เมื่อมี “เ ด็ กๆ” หลายคนตั้งคำถ า ม “ทำไมในห ล ว ง ร.9 ใส่สูทไปตามป่ าเขา?”

กับข้อสงสัยนิย า ม “ผู้ด้ อ ยโอกาส” ของราชวิ ท ย า ลั ยจุฬาภรณ์…จากนักการเ มื อ ง(คนหนึ่ง)

ข้อความต่อไปนี้คั ด ล อ กมาจากเฟซบุ๊กของอ ดี ตช่างภาพตามเสด็จ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” คุณนภันต์ เสวิกุล ซึ่งได้อธิบ า ยคำตอบสำหรับคำถามเรื่อง “ฉ ล อ ง พ ร ะองค์ของ ร.9” ในย า มที่เสด็จฯ ทรงงานในป่าเขาและถิ่นทุรกันด า ร ดังนี้ค่ะ

“เพราะมีเรื่องค้ า ง ใ จ ที่…คั น หั วใ จ

ซึ่งแต่แรก ก็ว่าจะทำลืมๆ เ สี ย …

แต่บังเ อิ ญสองวันมานี่ มีประเด็นอื่นเข้ามาสะกิ ด ใ จ

จึงขออนุญ า ตทำความเข้าใจกับห ล า นๆ … เลยไปถึงเ ด็ กๆ ที่ยังอาจข า ดความรู้ความเ ข้ า ใ จ

เคยมีคนมาขอ (หลายครั้งมาก) ว่าให้ช่วยโ ต้ ต อ บ ที่เขาสงสัยว่า ทำไม ใ น ห ล ว งท่านถึงใส่ “สู ท” ไปตาม ป่ า ตามเขา … ดูค ล้ า ยไปสร้างภาพแป ล ก ต าให้กับเ ด็ กๆ ที่เ กิ ดไม่ทัน …

จะบ อ กว่า เ กิ ดไม่ทันก็ไม่เป็นไร … แต่เราหาความรู้ได้

เบื้องต้น จะบ อ กให้ว่า ฉลองพ ร ะองค์อ ย่ า งนั้นเขาไม่ได้เรียก “สู ท” หรือ “ชุดส า ก ล นิ ย ม” … ซึ่ง เสื้อ-กางเกงต้องเข้าชุดกัน ล ว ดลายเดียวกัน

แต่ฉ ล อ ง พ ร ะองค์แบบนี้ เขาเรียก “เสื้อเบลเซอร์” … เป็น “เสื้อลำล อ ง อ ย่ า ง ง่ า ย” ง่ายขนาดกระเ ป๋ าบนล่าง เย็บแปะไปกับตัวเ สื้ อด้วยซ้ำ …

ผมลองไปเปิดหาคำอธิบายใน Google สำนักตั ก ศิ ล า ของเ ด็ กๆ แล้ว เขามีคำอธิบายละเอียดกว่านี้

** ผู้คนสมัยนี้รู้น้ อ ย แ ต่ ง ตั วไม่รู้จั กกาล เ ท ศ ะ เ สี ยจนไพ ร่ อ ย่ า ง ผมยัง ร ะ อ า เลย ถ้าไม่ เ ข้ า ใ จ ก็ไม่ทราบจะอธิบายเพิ่มเ ติ มว่าอ ย่ า งไร

จำไว้นะครับ … เสื้อเบลเซอร์ (Blazer) นะครับ ไม่ใช่ Suit หรือ Jacket Suit … ไม่เหมือนกันเลย

เรื่องที่ 2 ที่ก ร ะ ท บ ใ จ จ นต้องขออธิบายสักหลายคำ

เรื่องนี้ทันสมัย เ กิ ดขึ้นเมื่อสองวันนี้เอง คือ หลังจากที่ราชวิ ท ย า ลั ยจุฬาภรณ์ จัดหาวั ค ซี นซิโนฟาร์ม มาช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปฉี ดให้กับเ จ้ า ห น้ า ที่เป็นห มู่ ค ณ ะ โดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่า หน่วยงานนั้นจะต้องซื้อเพิ่มอีก 10% เพื่อนำไปฉี ดให้กับ “ผู้ด้ อ ย โ อ ก า ส”

ทันทีที่เป็นข่าว ก็ปรากฏว่ามีนั ก ก ารเมืองห ญิ งคนหนึ่ง ตั้งคำถามขึ้นมาว่า นิย า ม ” ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ” ของราชวิ ท ย า ลั ยฯ นั้นมีข อ บ เ ข ตแค่ไหน? อ ย่ า งไร? …

เรื่องนี้ ฝากผู้ที่รู้จั กส่ งข่าวไปถึงนักการเมืองห ญิ งผู้นั้นสักหน่อยว่า อ ย่ าได้เป็นกังวลไปเลย เ พ ร า ะ อ งค์ประธานของราชวิ ท ย า ลั ยจุฬาภรณ์นั้น ทรงคุ้นเ ค ยกับ “ผู้ด้ อ ยโอกาส” ในทุก ๆ ลั ก ษ ณ ะ มาตั้งแต่พ ร ะองค์ท่านยังทรงเป็นสมเด็จพ ร ะเ จ้ า ลู กเธอ … ทรงงาน และใกล้ชิดกับพสกนิกรของท่าน มาตั้งแต่นักการเมื อ งผู้นั้นยังไม่เ กิ ด เ สี ยด้วยซ้ำ … นะครับ”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3vgBTQq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *