ถนนรัชดาภิเษก วงแหวนรองรั บ ปั ญ ห า การ จ ร า จ ร ด้านในของกรุงเทพมหานคร

ถนนรัชดาภิเษก วงแหวนรองรั บ ปั ญ ห า การ จ ร า จ ร ด้านในของกรุงเทพมหานคร

“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถ า บั น อันเปรียบได้กับ อ วั ย ว ะ ทั้งป ว ง ที่ประก อ บกันขึ้นเป็นชี วิ ต ร่ า งกาย ชี วิ ตร่างก า ยดำร งอยู่ได้ เพราะอ วั ย ว ะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอ ย่ า งไร ช า ติ บ้านเ มื องก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง ๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพ ร้ อ ม มู ลอย่ า งนั้น”

พ ร ะบรมราโชวาทของ พ ร ะ บาทสมเด็จพ ร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ล อ ดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ ร ะราชทานแก่ทห า ร บ ก ท ห ารเรื อ ท ห ารอาก า ศ ตำร ว จ และอาสาส มั ค ร พ ลเรือนในพิ ธีตรวจพลสวนส น า ม ในงานพ ร ะราชพิ ธีรัชดาภิเ ษ ก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2514

พ ร ะ ราชพิธีรัชดาภิเ ษ ก คือ พิธีเฉลิมฉ ล อ งในวโรกาส พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงคร อ ง ร าชย์ครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 ซึ่งพ ร ะราชพิฑีดังกล่าวนับเป็นงานเฉลิมฉ ล อ งวาระสำคัญครั้งใหญ่ครั้งแรกของรัชกาลที่ 9 โดยมีการแบ่งง า น อ อ กเป็น 4 งานได้แก่

งานพ ร ะราชพิธี เกี่ยวกับในห ล ว งรัชกาลที่ 9 โดยตรง เช่น การเสด็จ อ อ กรับคำถวายพ ร ะพรชัยจากพ ร ะบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายท ห า ร พลเรือน และสมาชิกรั ฐ ส ภ า สำหรับชาวต่างประเ ท ศก็ได้แก่ ค ณ ะ ฑู ตซึ่งเป็นตัวแทนจากประเท ศต่าง ๆ

งานเฉลิมฉลอง ผู้แ ท นศาสนาทุกศาสนาจัดงานพิ ธี ถ ว ายพ ร ะพรชัยม ง ค ล การต ก แ ต่ งโคมไ ฟทั่วประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกจังหวัดทำพิธีถวายพ ร ะ พ ร ชั ยม ง ค ล มู ล นิ ธิ เ อ ก ช น และส ม า ค มต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพ ร ะราชกุศ ล กองทั พ ไ ท ยจัดงานสวนสน า ม และรั ฐ บ า ลจัดงานสโมสรสันนิบาต เพื่อถวายพ ร ะพรชัยม ง ค ล

งานกิจก ร ร มเฉลิมพ ร ะเกียรติ ได้แก่ การจัดทำหนังสือที่ร ะ ลึ ก การประก ว ดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพ ร ะ เ กี ย ร ติ การพ ร ะราชทานอ ภั ย โ ท ษ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การสังคมสงเ ค ร า ะห์ การตั้งมู ล นิ ธิ และกองการกุ ศ ลต่าง ๆ

งานรัชดาภิเษกอนุสรณ์ เช่น การสร้างวั ต ถุ ได้แก่ พ ร ะพุทธรูป เหรียญรัชดาภิเษก เหรียญกษาปณ์ที่ร ะ ลึ ก ส่วนการสร้างสถานที่ระลึก ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก โรงเรี ย นหลายระดับในต่างจั ง ห วัด สระน้ำ วั ด และสะพ า น ฯลฯ

ในส่วนของงานรัชดาภิเษกอนุสรณ์ เนื่องในวโรกาสที่พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชส ม บั ติครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2514 นั้น เดิมทีรั ฐ บ าลในสมัยนั้นกำหนดว่าจะสร้าง “พ ร ะบรมราชานุสาวรีย์” ถวาย แต่ด้วยทรงเอาพ ร ะราชหฤทัยใส่ในทุ ก ข์ สุ ขของปวงประชาชนชา ว ไ ท ยเป็นอันดับต้นๆ เสมอ จึงทรงมีพ ร ะราชดำรัสว่า “ขอเถิด อนุสาวรีย์อ ย่ าเพิ่งสร้าง สร้างถนนดีกว่า สร้างถนนเรียกว่าวงแ ห ว น เพราะมันเป็นความฝั น เป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว เกือบ 40 ปี อ ย า กสร้างถนนวงแหวน…”

และพระราชดำรัสนี้เองคือที่มาของถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นวงแหวนเชื่ อ มโย งเป็นเครือข่ายรองรั บ ปั ญ หาการจ ร า จ รด้านในของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2514 วันนี้เมื่อ50ปีที่แล้ว พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพ ร ะราชดำเนินพ ร้ อ มด้วย สมเด็จพ ร ะนางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะบรมราชินีนาถ พ ร ะบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก ณ บริเวณเชิงสะพ า นกรุงเ ท พตัดกับถนนเจริญกรุง

รัชดาภิเษก เป็นถนนวงแหวนรอบในของกรุงเ ทพฯ ความย า วกว่า 45 กิโลเมตร เริ่มจากสะพานข้ามค ล อ งบางก อ กใหญ่ ผ่านสะพ า นกรุงเทพ ตั ดผ่านถนนพ ร ะราม 3 ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพ ร ะราม 9 ถนนลาดพร้าว-วิภาวดีรังสิต ถนนประช า ชื่ น ข้ามสะพานพ ร ะราม 7 เข้าเขตบางก ร ว ย จังหวัดนนทบุรี แล้วรวมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ บรรจบที่แ ย กท่าพ ร ะ โดยเริ่มมีการเปิดใช้งานถนนรัชดาภิเ ษ กในปี พ.ศ. 2519

ทั้งนี้ ถนนวงแหวนรอบในรัชดาภิเษกนั้นไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด บางช่วงเป็นถนนและซอยที่มีอยู่แต่เดิม ได้แก่ ถนนวงศ์สว่ า ง (ช่วงสะพานพ ร ะราม 7 ถึงทางแ ย กวงศ์สว่าง) ซอยอโ ศ ก-ดินแดง (ช่วงทางแ ย กพ ร ะ ร า ม 9 ถึงทางแ ย ก อโศก-ถนนเพชรบุรีตัดใ ห ม่) ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโ ศ ก) (ช่วงทางแ ย กอโศกถึงถนนเพชรบุรีตัดใหม่) ถนนนางลิ้นจี่ตอนปล า ยหรือถนนเลียบแ ม่น้ำเจ้าพ ร ะ ย า (ช่วงทางแ ย กสาธุประดิษฐ์ถึงแ ย ก ถนนนางลิ้นจี่) ถนนมไหสวรรย์ (ช่วงทางแ ย ก ถนนตกถึงทางแ ย กมไหสวรรย์) และถนนจรัญสนิทวงศ์ (ช่วงทางแ ย ก ท่ า พ ร ะถึงสะพานพ ร ะราม 6) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วถนนบางช่ว งใช้ชื่อว่าถนนรัชดาภิเษก แต่บางช่วงยังใช้ชื่อถนนตามเดิม

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3cBDABe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *