ครั้งกรมสมเด็จพ ร ะเทพฯ เสด็จฯ ท อ ด พ ร ะเนตรกิ จ ก ร ร ม รร.ตำร ว จ ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น

ครั้งกรมสมเด็จพ ร ะเทพฯ เสด็จฯ ท อ ด พ ร ะเนตรกิ จ ก ร ร ม รร.ตำร ว จ ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น

สมเด็จพ ร ะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ ร ะเทพรัตนราชสุดา ฯ ส ย า มบรมราชกุมารี เสด็จพ ร ะราชดำเนินไปทรงท อ ด พ ร ะเนตรกิจก ร ร มต่าง ๆ ของโรงเรียนตำร ว จ ต ร ะเวนชายแ ด นชมรมอนุรั ก ษ์พุทธศิลปไทยอนุส ร ณ์ บ้านแสนคำลือ หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำล อ ด กิ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แ ม่ฮ่องสอน

จากนั้น ทรงเสด็จพ ร ะราชดำเนินไปทรงเยี่ ย มและท อ ดพระเนตรกิจก ร ร มของโร ง พ ย า บ าลปางมะผ้า กิ่ง อ.ปางมะผ้า จ.แ ม่ ฮ่ องสอน ซึ่งเป็นโ ร ง พ ย า บ า ลขนาด 10 เตียง ที่กระท ร ว งสาธารณสุขจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อให้บริการด้านการรั ก ษ า พ ย า บ าลส่งเสริมสุ ข ภ า พ และป้ อ ง กั น โ ร คแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเ ผ่ ามูเซอและลีซ อ ที่มักป่ ว ยเป็นโ ร ค อุ จ จ าระร่ ว งและมาลาเรีย น อ กจากนี้ยังพบปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด โดยเฉพ า ะ ฝิ่ นด้วย ซึ่งทางโ ร ง พ ย า บ าลได้ร่วมมื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแ พ ท ย์เคลื่อนที่ไปให้การบำบัดแก่ผู้ติ ด ย า เ ส พติด พ ร้ อ มกับผู้ป่ ว ยที่ข า ด ส า รไอโอดี น

ต่อมา “กรมสมเด็จพ ร ะ เ ท พฯ” เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติ ด ต ามความคื บหน้าของโรงเรียนศู น ย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพ ร ะราชดำริ ต.สบป่ อ ง กิ่ง อ.ปางมะผ้ า จ.แ ม่ ฮ่ อ งสอน พ ร ะราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แ ก่ ตั วแทนนักเรี ย น และได้ทรงเปิดโ ร ง ผ ลิ ต เ ก ลื อผสมไอโอดี น ซึ่งได้ทรงพ ร ะกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วิ ท ย าลั ยเทคนิคเชียงใหม่ และวิ ท ย าลัยนวมินทราชินี แ ม่ ฮ่ อ งสอน สร้างขึ้นเมื่อปี 2536 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลื อ เ ด็ ก นั กเรียนในถิ่ น ทุ รกันด า ร รวมทั้งชาวไ ท ยภู เ ข า ให้มีเกลือไอโอดีนไว้สำหรับบริโ ภ ค

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าในจังหวัดทางภาคเหนือมีอั ต ร าเสี่ ย งสูงต่อการเป็นโ ร ค ค อ พ อ ก อันเป็นสาเ ห ตุ ข องความบ ก พ ร่ อ งทางส ติ ปั ญ ญ าและสม ร รถภาพทางร่ า ง ก า ย จากนั้น ได้ท อ ด พ ร ะเนต ร กิ จ ก ร ร มต่าง ๆ อาทิ ห้องส มุ ด การผลิตน้ำ น มถั่วเหลือง บ้านพักนักเรียน และสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ที่เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยรับ เ ด็ กชาวเขาเ ผ่ าต่าง ๆ อายุระหว่าง 7-14 ปีเข้ามาพั กประจำอยู่ในโรงเรียน

จากนั้น เสด็จพ ร ะราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและท อ ดพระเนตรกิจก ร ร มต่าง ๆ ของโรงเรียนปางมะผ้าพิ ท ย า ส ร รพ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่เปิดทำการสอนในระดับมัธ ย มศึกษาตอนต้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ตามโครงการข ย า ยโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเ รี ย นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่กิ่ง อ.ปางมะผ้า ได้มากขึ้น

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3vbBM8J

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *