ชื่ น ช มตำร ว จ ไ ท ย แ ฝ ง จั บผู้ร้ า ย ห นี ค ดีได้เนียนสุดๆ

ชื่ น ช มตำร ว จ ไ ท ย แ ฝ ง จั บผู้ร้ า ย ห นี ค ดีได้เนียนสุดๆ

เป็นเรื่องไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ เพราะไม่มีตำร ว จที่ไหนใ น โ ล ก ที่ต้อง ป ล อ ม ตั ว เป็นพ ร ะแล้วไปจับคนร้ายแบบที่ไทย จนสร้างความฮื อ ฮ าในโลก อ อ น ไ ลน์เป็นอ ย่ า งมาก

เมื่อวานนี้ ข่าวช่อง 3 ได้รายงานว่า พ.ต.อ. ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุม นายสนธ์ ชายห นุ่ มวัย 55 ปี ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศ า ลจังหวัดสว่างแ ด น ดิ น ที่อ อ ก ม าตั้งแต่ปี 2554 ที่ส ว น ย า งพารา พื้นที่ อ.วังสามห ม อ จ.อุดรธานี

โดยในปี 2554 นายสนธ์และพวก รวม 4 คน ได้ก่ อ เ ห ตุจนทำให้ผู้อื่นเสี ย ชี วิ ต และนำ ร่ า งไปทิ้ งไว้ที่เขื่อนน้ำอูน อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ก่อนจะแ ย ก ย้ า ยหนีไปคนละทิศคนละทาง โดยตั วเขาเองนั้น ได้หนีไปอยู่ที่ภาคใต้นานกว่า 10 ปี และกลับมาอยู่ที่อุดรธานี โดยติดต่อเพียงคนในค ร อ บค รัวเท่านั้น

แ น่ น อนว่าตำร ว จเองก็ได้เฝ้าติ ด ตามพฤติก ร ร มและลงพื้นที่หาข่าวอ ย่ า งต่อเนื่อง จนพบว่าลู ก ช ายของนายสนธ์มาบวชเ รี ย นที่วั ดแห่งหนึ่งใน อ.วังสามห ม อ จ.อุดรธานี จึงป ล อ ม ตั วเข้ามาเป็นพ ร ะที่วั ดดังกล่าว โดยได้ประสานกับพ ร ะผู้ใหญ่ในพื้นที่แล้ว

หลังจากป ล อ ม ตั วเป็นพ ร ะ ก็ได้สื บทราบว่า ในวันที่ 6 มิถุนายน ภ ร ร ย าของนายสนธ์จะเดินทางมาพบกับพ ร ะ ลู ก ช า ย ด้านพ ร ะตำร ว จเลยเฝ้าติดตามพ ฤ ติ ก ร ร ม และสื บ จ นได้ที่อยู่ของผู้ต้องหา และทำทีขอนำอ า ห ารไปให้ผู้ต้องหาเอง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกส่วนก็คอยร ะ วั ง ภั ยไว้ให้ด้วย

เมื่อไปถึงกระท่ อ มที่ผู้ต้องหาหลบซ่ อ น ตั ว จึงส่งอาหารให้และแสดงตั วเข้าจั บ กุ มทันที โดยที่เจ้าหน้าที่ที่ตามหลังมา ได้ปิดทางเข้าอ อ ก ทุ ก จุ ด เพื่อป้ อ ง กั นการ ห ล บ หนี จนสามารถจับกุ ม ตั วผู้ต้องหาได้สำเ ร็ จ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3pHRUO0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *