หนุ่มคิ ด ห นั ก อ ย า ก เชิญ พ่ อ มาร่วมงาน แ ต่ ง ง า น ทั้งๆที่เคยทำให้แ ม่ เ จ็ บช้ำน้ำใ จ

หนุ่มคิ ด ห นั ก อ ย า ก เชิญ พ่ อ มาร่วมงาน แ ต่ ง ง า น ทั้งๆที่เคยทำให้แ ม่ เ จ็ บช้ำน้ำใ จ

สื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของ เฉินซาลี่ ด า ร า อ า วุ โ ส ชาวไต้หวัน มีผลงานการแสดงมากมาย อีกทั้งเธอก็รับบทมากมายหลายคาแรคเตอร์ ที่มีสีสั น ม า กในหนังเรื่องนั้น เธอมีแ ฟ นคลับมากมาย

แต่เมื่อปีที่แล้วมีข่าวแ ว ว ว่า เธอโอนเงินใต้ดินจากประเทศจี นกลับไต้ห วั นเพื่อเ ลี่ ย ง ภ า ษี หลังจากที่เธอไปรับงานการแสดงที่ประเทศจี นอยู่นานก็ทำให้เธอมีร า ยได้มากมายกว่า 140 ล้าน งานนี้เมื่อกรมสรรพ า ก รของไ ต้ ห วั นรู้ข่าวก็ไปหาเธอถึงที่บ้าน เพื่อส อ บถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำเธอล ม แ ท บ จั บ ป ว ด หั วนอนไม่หลับไปหลายวันเลยทีเดียว

เฉินซาลี่มีความมั่ น ใ จ สู งมาก เธอบ อ กว่า ไม่เคยคุยเรื่องเ งิ นจากประเทศจี นเลย เพราะเงินทุ ก อ ย่ า งจะมอบให้กับบ ริ ษั ทนายหน้าเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมด และยิ่งที่ไต้ห วั นก็เป็นคนเ ปิ ดเผยไม่เคยแอบทำอะไรลั บ ๆ “เธอยังท้ า ท า ยให้ไปตรวจส อ บ ท รั พ ย์ สิ นของเธอได้ หาให้เจอสิ่งที่ผิ ด ป ก ติเลยนะ”

เฉินซาลี่ให้ข่ า วว่า “รู้สึกเ สี ย ใ จมากที่โ ด น ป ล่ อ ยข่าวแบบนี้อ อ กมา” เธ อ บ อ กอีกว่า “ทั้งชี วิ ตนี้ไม่เคยไปทำสิ่งที่ผิ ด ก ฎ ห ม า ยอะไรเลย”

เมื่อนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องค ว า ม รั ก ที่เธอเ ค ย ห ย่ ามาแล้ว 2 ครั้งเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องความรั กความสั ม พั น ธ์กับใ ค รอีกเลย เมื่อย้อนกลับไปในอ ดี ต ต อ นที่ทำเรื่องห ย่ ากับอ ดี ต ส า มี ในปี 2000 เธอไม่รู้เลยว่าที่แ ท้ ส ามีเธอแ อ บมีห ญิ งอื่นน อ ก บ้ า น จนกระทั่ งเรื่องแดงขึ้นหลังจากหย่ากับอ ดี ต ส ามีแล้วเธอจึงจะมารู้ภายหลัง เธอรู้สึกขายขี้ห น้ ามาก เก็บตั วอยู่แต่ในบ้าน 3 เดือนไม่อ ย า ก อ อ กไปไหน ไม่กล้าเ จ อใคร

ปัจจุบันลู ก ช า ยของเธออายุ 38 ปีแล้ว รูปร่างก า ย น อ ก หน้ า ต าดีถึงขั้นเรียกว่าห ล่ อมากเลยทีเดียว หลายคนบอกว่าเขาห ล่ อเหมือนพ่ อตอนเป็นวั ย รุ่ น เขาทำงานเป็นช่างภาพให้กับภาพยนตร์ฮ อ ลลีวู ดและเมื่อเร็วๆ นี้ เขายังมีผลงานซีรีย์เรื่อง The Coordinators รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านการถ่ายภ า พ

เมื่อปีที่แล้วลู ก ช า ยของเธอได้จัดงานแ ต่ ง ง า นที่ประเทศ อ อ สเตรเลีย ตอนนี้ก็มีห ล า นชายให้เ ธ อ อุ้ ม 1 คน

เธอยังบ อ กอีกว่า “ลู ก ช ายถามเธอว่า ในงานแ ต่ ง ง า นสามารถเชิญพ่ อมาร่วมด้วยได้ไหม?” ในตอนนั้นเธอไม่พูดอะไรได้แต่มองหน้าลู ก ช า ย แค่นี้ลู ก ช า ยก็ได้คำตอบแล้ว

สื่อเปิดเผยว่าหลังจากที่ทั้งเฉินซาลี่เลิกกับอ ดี ต ส า มีก็ไม่เคยติ ด ต่ อกันอีกเลย เธอก็ไม่เค ย บ อ กว่าจะให้อ ภั ยเขาหรือไม่ แต่เธ อ เ ค ยใช้คำพูดหนึ่งแทนความ สั ม พั น ธ์ ของทั้งสองว่า “ในชี วิ ตนี้สิ่งที่ทำให้เสี ย ใ จมากที่สุดก็คือการได้แ ต่ ง ง านกับเขา และสิ่งที่เลื อ กทำได้ถูกต้องคือ มีลู ก ชายคนนี้ แต่ถึงอ ย่ า งไรก็ตามก็ขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันมีลู ก ช ายคนนี้ ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีลู ก ช า ย”

ภาพวันว า นที่เคยหวานชื่ น

(อดี ต ส า มีปัจจุบัน)

อุ ป ส ร ร ค ลมฝนที่ถาโ ถ มลงมาหลายปีได้ผ่านพ้นไปแล้ว หวังว่าเธอจะมีชี วิ ตใหม่ เป็นคนใหม่สามารถมีชี วิ ต ที่มั่ น ค ง ไ ร้ กั ง ว ลและเพลิดเพลินไปกับความสุ ขที่มีห ล า นชายได้อุ้ ม

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3cz5Owm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *