พ ร ะราชอารมณ์ขันของในหลวง ร.9 ถึงวิธีเลี้ ย ง ห มู

พ ร ะราชอารมณ์ขันของในหลวง ร.9 ถึงวิธีเลี้ ย ง ห มู

ในคราวที่พ ร ะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พ ร ะราชทานโ ค พั น ธุ์ และสุ ก ร แก่ชาว ไ ท ย ภูเข าในภาคเหนือนั้น

มีนักวิช า ก า รของกระท ร ว งเกษตรและสหกรณ์ตามเสด็จฯ ไปด้วย พ ร ะ องค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้นักวิช า ก า ร เก ษ ต รอธิบายหลักโภ ช น าการและการเลี้ยงดูสุ ก รแก่ชาวไ ท ยภูเ ข า

นักวิช า ก า รเหล่านั้นได้ใช้ศั พ ท์ต่างๆ มากมายที่ชาวเขาฟังแล้วคงไม่เข้าใ จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ทรงปล่อยให้นักวิช า ก า รพูดอธิบายประมาณครึ่งชั่วโมง จนทรงสังเกตเห็นเหล่าชาวไ ท ยภูเขานั่งฟังต าปริบๆ จึงทรงตรัสถามนักวิชาการว่า …“จบแล้วหรือยัง”

นักวิชาก า รก็กราบบังคมทูลว่า “จบแล้วพ ร ะพุทธเจ้าข้า”

จากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพ ร ะราชดำรัสว่า “ถ้าอ ย่ า งนั้นฉันพูดบ้างนะ” แล้วทรงรับสั่งกับชา ว เ ข าว่า “…ฟังให้ดีๆ นะ จะเลี้ ย ง ห มูให้มันอ้ ว น โ ตเร็วๆ ต้องให้มันกิ นให้อิ่ ม…”
แล้วทรงหันมาทางนักวิชาก า ร รับสั่งว่า… “จบแล้ว”

ทำเ อ าคณะผู้ตามเสด็จฯ อ ม ยิ้ มไปตามๆ กัน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2SqsOXM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *