ผ้าบาติก 3 ลาย จากแรงบันดาลพ ร ะ ทั ยสั ต ว์ ท ะ เ ล ธรรมช า ติ และวิถีชี วิ ตไ ท ย

ผ้าบาติก 3 ลาย จากแรงบันดาลพ ร ะ ทั ยสั ต ว์ ท ะ เ ล ธรรมช า ติ และวิถีชี วิ ตไ ท ย

สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกั ญ ญ า ทรงพ ร ะกรุณาพ ร ะราชทานลายผ้าบาติก 3 ลาย ในโอกาสเปิดการประกวดผ้าลายพ ร ะราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้เเก่

ผ้าบาติกลายพ ร ะราชทาน ปาเต๊ะร่วมใ จ เ ทิ ด ไ ท้เจ้าหญิง สื่อถึงธ ร ร ม ช า ติ อันบริสุ ท ธิ์ วิถีชี วิ ตและวัฒนธรรมที่ง ด ง า ม ลวดลายประกอบด้วย ลายน ก ยู ง หมายถึง สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายคลื่นน้ำ หมายถึง ท้ อ งทะเลภาคใต้ ที่มีธรรมช า ติอันสวยงาม ,ลายเรือกอและ หมายถึง วิ ถี ชี วิ ตและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่ควรรั ก ษ าไว้ ,ลายดอกไม้โปรย สื่อถึงมิ ต ร ภ า พและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ ลายพระอาทิตย์ หมายถึง พระบาทสมเด็จพ ร ะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,ลายก ร อ บ ตั ว S อักษรพ ร ะนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผ้าบาติกลาย พ ร ะ ราชทาน ท้ อ งทะเลไ ท ย ด้วยแรงบันดาลพ ร ะ ทั ยในการอนุรักษ์สั ต ว์ ท ะ เ ลและสิ่งแวดล้ อ มของท้ อ งทะเลไ ท ย สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท ร ง อ อ กแบบลายผ้าบาติกพ ร ะราชทาน ท้ อ ง ท ะเลไ ท ย ด้วยทร งพ ร ะดำริ ให้เป็นการจุดประกายความคิดเพื่อให้ ผู้คนเ กิ ด จิ ตสำนึ กในการ ห ว ง แ ห น และรักษาท รั พ ย า ก รทางท ะ เ ลไ ท ย อันมีค่า ลวดลายประกอบด้วย ลายกะละปังห า หมายถึง ต้นกะละปังหาที่แ ต ก กิ่ งก้านอ อ กเป็นรูปพั ด เป็นบ้านของสั ต ว์ ท ะ เ ลหลายชนิด ,ลายม้าน้ำ ม้าน้ำที่ขดตัวเป็นอัก ษ รพ ร ะนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพ ร ะ เจ้าลู ก เ ธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายค ลื่น ลู ก ค ลื่ นที่ล้อไปกับอักษรพ ร ะนามาภิไธย S หมายถึง ความห่ ว ง ใ ยใน สิ่งแวดล้อมของ สมเด็จพ ร ะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายดาวทะเล หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของท้ อ งทะเลไ ท ย ,ลายขอบตัว S อักษรพ ร ะนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผ้าบาติกลายพ ร ะราชทาน ป่าแดนใต้ สื่อถึงวิ ถี ชี วิ ตและธรรมช า ติของภาคใต้ที่มีเอกลั ก ษ ณ์ จึงได้ทร ง อ อ กแบบผ้าบาติกลาย พ ร ะ ราชทาน ป่าแดนใต้ ด้วยทรงพ ร ะดำริให้เป็นการจุดประกายความคิด ในเรื่องของการอ นุ รั ก ษ์ป่าฝนเ ข ต ร้ อนที่มีระบบนิเวศอันอุดม ลวดลายประกอบด้วย ลายด อ ก ด าหลาสัญลักษณ์ของ ด อ ก ไม้พื้นถิ่นภาคใ ต้ ,ลายนกเ งื อ ก 10 ตัว หมายถึง พ ร ะบาทสมเด็จ พ ร ะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังหมายถึงความรักที่ซื่ อ สั ต ย์ ,ลายเถาไม้รูปตั ว S หมายถึง สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายคลื่นตัว S และลายลูกปลากุเลา หมายถึง ความห่วงใยในธรร ม ช า ติและสิ่งแวดล้ อ ม ของภาคใต้ของ สมเด็จพ ร ะเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ,ลายป า รั งและลายต้นข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3ve6TAj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *