พ่ อ ห ล ว ง ร.9 ทรงฉลองร อ ง เ ท้ า Onitsuka Tiger ขึ้นเขาลงห้ ว ย ลุ ยน้ำ

พ่ อ ห ล ว ง ร.9 ทรงฉลองร อ ง เ ท้ า Onitsuka Tiger ขึ้นเขาลงห้ ว ย ลุ ยน้ำ

“…สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใ จมาก ๆ คือ ตอนที่เขาเดินเข้ามาหาผมพ ร้ อ มกับกระด า ษแผ่นหนึ่ง เป็นภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 พ ร ะองค์ฉลองรองเท้า Onitsuka Tiger พอเขารู้ว่าเราเป็นโครงการของสมเ ด็ จ ย่ า เขาเลยสนใ จจะทำร่วมกับเรา…นี่คือจุดเริ่มต้น”

ห ม่ อ มห ล ว งดิศปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึง Onitsuka Tiger และจุดเริ่มต้นของ DoiTung x Onitsuka Tiger … การผ ส มผสานอ ย่ า งลงตัวของ “เสือ” จากญี่ปุ่น และงานหัตถก ร ร มของไ ท ย

ภาพของ พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “ทรงขี่เสือโอนิซึกะ” หรือ “ทรงฉลองพ ร ะบาท แบรนด์โอนิซึกะ ไทเกอร์” เสด็จฯ ไปทรงงานตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งขึ้นเขา ล ง ห้ ว ย ลุยน้ำ … อันเป็นภาพชินต าของทุกคนนั้น กลายเป็นภาพที่สร้างความหลงใ ห ลในแบรนด์โอนิซึกะ ไทเกอร์ เป็นอ ย่ า ง ยิ่ง … ไม่ว่าจะเพศไหน วัยใด ล้วนอ ย า กลอง “ขี่เสือ” ตัวดังจากญี่ปุ่นนี้ตามแบบพ ร ะองค์ท่านกันทั้งสิ้น

และในวันนี้ วันที่รองเท้าแบรนด์โปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ร่วมกันกับ “ดอยตุง” ณ ประเทศไ ท ย ในการผ ลิ ตรองเท้าในค อ ลเลกชันพิเศษที่มีชื่อว่า “ด อ ย ตุ ง x โอนิซึกะ” หรือ “DoiTung x Onitsuka Tiger”

เป็นการผลิตที่ใช้ผ้าทอมือของไ ท ยจากดอยตุง โดยมู ล นิ ธิ แ ม่ ฟ้ า ห ลวงในพ ร ะบรมราชูปถั ม ภ์

ในคอลเลกชันดอยตุง x โอนิซึกะนี้ ทางด อ ยตุงได้อ อ กแบบ ล ว ด ล ายและผลิตผ้าทั้งหมดด้วยการทอมืออ ย่ า งพิ ถี พิ ถั นตั้งแต่การปั่ นด้ายไปจนถึงขึ้นรูปแบบของล ว ดลาย จากนั้นทางโอนิซึกะ ไทเกอร์ จะนำผ้าไปผ ลิ ตรองเท้าต่อไป ทั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 รุ่น คือ MEXICO 66™, MEXICO 66™ PARATY และ SERRANO™ และมีทั้งหมด 5 ลาย

(อ่าน: สมเด็จพ ร ะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย า ภ า นเรนทิราเทพยวดี กรมห ล ว งราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงสวมรองพระบาท “DoiTung x Onitsuka Tiger” >> https://www.facebook.com/SuperDeepBlue/posts/274157824506002 )

“เรามีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะอ อ กมา มันต้องฮิ ต คนต้องซื้อ ต้องข า ยหมด แต่เราก็ ค ว บ คุ ม ไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือสนุกกับการเดินทางทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนที่เราอ อ กแบบ ตั้งแต่เราไปคุยกับเ ข า จ นคิดคอนเซ็ปต์พีอ า ร์

มันคือสิ่งที่เราทำได้อ ย่ า งเต็มที่ และทำให้ดีที่สุดได้ ดีไซเนอร์ของเราทำดีที่สุด ป้ า ๆ ของเราทำดีที่สุด และเราก็ผ ส ม ผ ส า นการอ นุ รั ก ษ์สิ่งแวดล้ อ มและการใช้ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง ดีที่สุด” หม่ อ ม ห ล ว ง ดิศปนัดดา ดิศกุล กล่าวทิ้ ง ท้ าย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3v9uXnW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *