กรมสมเด็จพ ร ะเทพฯ พ ร ะราชทานงบฯ ป รั บ ป รุ งห้อง Negative สู้ภั ย โ ค วิ ด – 1 9

กรมสมเด็จพ ร ะเทพฯ พ ร ะราชทานงบฯ ป รั บ ป รุ งห้อง Negative สู้ภั ย โ ค วิ ด – 1 9

สมเด็จพ ร ะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ ร ะเทพรัตนราชสุดาฯ ส ย า มบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานก ร ร มการมู ล นิ ธิ ชั ยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก “ก อ งทุ นชั ยพั ฒน าสู้ภั ย โ ค วิ ด 1 9 (และโ ร ค ร ะ บ า ดต่างๆ )” ป รั บ ป รุ งซ่ อ ม แ ซ มห้อง Negative ของโ ร ง พ ย า บ าลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ห้อง

น อ กจากนี้ ได้พ ร ะราชทานอุปก รณ์การแ พ ท ย์ อาทิ ชุด Cover all 500 ชุด, ชุด Isolation gown 500 ชุด, หน้าก า ก N95 500 ชิ้น, Surgical mask 300 ชิ้น, Leg cover 500 คู่, ถุง มือไนไ ต ร 10 กล่อง, Hepa fillter 100 ชิ้น และ Face Shield 100 ชิ้น เพื่อป้ อ ง กั นบุ ค ล า ก รทางการแ พ ท ย์ และรั ก ษ าผู้ ป่ ว ยโ ค วิ ด – 1 9

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3we1QBa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *