ขอยื่นมือเข้าช่วย พิมรี่พาย ทุ่มเกือบ 2 แสนช่วยป รั บ ป รุ งบ้านลุงสนิท

ขอยื่นมือเข้าช่วย พิมรี่พาย ทุ่มเกือบ 2 แสนช่วยป รั บ ป รุ งบ้านลุงสนิท

เรียกได้ว่าแม้จะเ จ อกับอุ ป ส ร ร คมากมาย แต่สาวใ จ บุ ญคนนี้ก็ยังไม่ห ยุ ดเดินหน้าต่อเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนในสั ง ค ม หลังจากที่ พิมรี่พาย แ ม่ ค้ าออนไลน์และยูทูปเบอร์ชื่อดั ง ได้ทำการจัดส่งกล่องกำลัง ใ จ ให้คนที่เดื อ ดร้ อน เธอก็ยังทำความดีไม่มีหยุดพัก

พิมรี่พาย หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ ได้เดินทางไปรับทราบปั ญ ห าของศูนย์ดู แ ลผู้สู ง อ า ยุบ้านลุงสนิท ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่จัดตั้งขึ้นโดย ลุงสนิท อาสน ชายผู้เปรียบเสมือนพ่ อ พ ร ะของผู้สู ง อ า ยุที่ไม่มีใครเ ห ลี ย ว แ ล ปัจจุบันมีผู้พักอยู่ที่ศู น ย์ถึง 98 ชี วิ ต

ลุงสนิท เริ่มจากการเปิดบ้านตนเองเป็นสถานที่น ว ดทั่วไป แต่กลับมีหลายคนที่นำผู้สู ง อ า ยุมาฝากไว้ให้นวด แล้วหายไปไม่กลับมา บางคนไม่รับก็อ้ อ น ว อ น จนลุงสนิทส ง ส า ร รับดูแลจนก ล า ยเป็นศูนย์ดูแ ลผู้สู ง อา ยุตั้งแต่คุณลุ งอายุ 38 ปี ปัจจุบันคุณ ลุ ง สนิทอายุ 67 ปีแล้ว ดู แ ล ผู้สู งอายุเหล่านี้มากว่าครึ่งค่ อ น ชี วิ ต

แม้คนในหมู่บ้านหรืออ า ส า ส มั ค รบางคนจะเข้ามาช่ ว ย เห ลื อบ้าง แ ต่ ส ถ าน ก าร ณ์ตอนนี้ ก็ทำให้ผู้ช่ ว ยเห ลื อล ด ล ง อีกทั้งคุณลุงสนิทยังเป็นห่ ว งว่า หากวันไหนตนเองแ ก่ ช ร าไม่ไหวแล้ว ใครจะมาเดินหน้าดูแ ลคนช ร าที่ศูนย์แห่งนี้ เพราะไม่มีเงินเดือนหรือเงินจากใครจ่ ายให้ทั้งนั้น

มีอาคารหลังหนึ่งในศู น ย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท ที่ต้องสร้างในช่วงที่เงินทุนน้อย ทำให้ไม่สมบูรณ์ หลังคาไม่มีฝ้า ทำให้อากาศถ่ า ย เ ทไม่สะดวก จะเปิดหน้าต่างตอนกล า ง คืนก็ไม่ได้เพราะไม่มีมุ้ ง ล วด หากเ ปิ ด ทิ้ งไว้ยุ งก็จะเข้ามา ทำให้ต้องใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นมาเ ช็ ดตัวผู้สู งอ า ยุที่ติ ด เ ตี ย งเพื่อ ค ล า ยความร้อน

เมื่อพิมรี่พายรับรู้ปั ญ ห า ก็อ อ ก ป า ก สั ญ ญาจะช่วยปรับปรุงอาคารแห่งนี้ให้ โดยทุ่ มเงินส่ ว น ตั วกว่า 170,000 บาท ทำฝ้ าให้และติดตั้งมุ้งลวด พร้อมกำชับผู้รับเหมาให้ใช้ของที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ เธอยังไปหาซื้อสิ่งของเครื่ อ งใช้จำเป็นจากร้ า น ค้ า ในหมู่บ้าน มาให้ที่บ้านลุงสนิท ใช้เงินไปทั้งสิ้น 25,217 บาท ซึ่งก็มีทั้ง ผ้ าอ้ อ มผู้ ใหญ่ อุปกรณ์ทำความสะอ า ด แผล ข้าวส า ร อาหารแ ห้ ง น มและน้ำ

เมื่อถึงวันที่ทุก อย่ า งดำเนินมาจนเสร็จ คุณลุงสนิทได้เดินทางมาเห็นอาคารหลังใหม่นี้ก็ถึงกับตื้ น ตั นน้ำต าคล อ กล่าวขอบคุณพิมรี่พายที่ช่วยทำให้ความ หวั งของลุงเป็นจริง ทำให้มีกำลั ง ใ จที่จะดู แ ลคน สู ง อายุและคนย า กไ ร้ในศูนย์แห่งนี้ต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหว

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Q9KBkU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *