10 ทริคประห ยั ด ค่ า ไ ฟในช่วงหน้าร้อน

10 ทริคประห ยั ด ค่ า ไ ฟในช่วงหน้าร้อน

… 1. ล้างแอร์ปีละ 2 ครั้ง

… 2. วางตำแหน่งเครื่องค อ มเพลสเซอร์ไว้ในที่ร่ ม และสามารถถ่ า ยเทอากาศได้ดี

… 3. ตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 26 – 27 องศา พ ร้ อ มกับเปิดพัดลม ตั ว เล็กๆ ควบคู่ไปด้วย

… 4. ไม่นำของที่มีความชื้นเข้าห้อง เช่นการต า กผ้า กระถางต้นไม้

… 5. ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้ อ นในห้อง

… 6. เปิดหน้าต่างระบายความร้ อ นในหว่างเปิดแอร์ หรือพัดลม แล้วค่อยปิดให้สนิท

… 7. ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทระหว่างเปิดแอร์

… 8. ปิดแอร์ก่อนอ อ กจากห้อง อ ย่ า ง น้อย 30 นาที

… 9. เปิดแอร์เท่าที่จำเป็น

… 10. ใช้ฟังก์ชั่นการเปิดปิดอัตโนมัติ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/33vbvXh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *