ร่วมย้อนอนุโม ท น า บุ ญ ส า ว ใ จ บุ ญหอบเงินช่วยชี วิ ต วั ว

ร่วมย้อนอนุโม ท น า บุ ญ ส า ว ใ จ บุ ญหอบเงินช่วยชี วิ ต วั ว

กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังได้รับความส น ใ จบนโลกออนไลน์ หลังเรื่องราวนี้ได้เรียกเสียงร่วมอ นุ โ ม ท น า บุ ญจากผู้คนอ ย่ า งล้นหลาม เมื่อก่อนหน้านี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกเผยภาพการสร้างม ห า บุ ญ ใ ห ญ่ ไ ถ่ ชี วิ ต โ ค 106 ตั ว ซึ่งเป็นโครงการ ของพ ร ะอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีด า บ ส

โดยคณะ พ ร ะ อาจารย์น้ำ ได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุ ญมา ไปชำร ะ ค่ า ไ ถ่ ชี วิ ต วั วทั้ง 106 ตั ว รวมเป็นเงิน 2,339,500 บาท ที่บ้านไ ท ร ง า ม ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กลับสวนพ ร ะ พุ ท ธบูชา ป่ าเฉลิมพ ร ะเกียรติ เพื่อไปรับบุ ญ ช่วยกันสร้างบ า รมีต่อไป ส่งผลให้ “คอ ก อ ภั ย ท า นฌานรโต” เป็นม ห า บุ ญ ม ห า บ า รมีที่สำเร็จอ ย่ าง น่าอัศจรรย์

โดยได้ขึ้นข้อความระบุว่า “ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจัยสมทบเข้ามาแบบรวดเร็ว และมห า ศ า ลกว่า 3 ล้านบาท ถอนเงินมา 2,339,500 บาท เพื่อไ ถ่ ชี วิ ต วั ว ทั้ง 106 ตัว ม ห า กุ ศ ลครั้งนี้จะระบื อทั่วสามแดนโ ล กธาตุ มหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสายบุ ญ พ รใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่าน จนกว่าจะเข้าสู่แ ด น พ ร ะนิพพานเทอญ ”

โดยมีค่ า ใ ช้ จ่ า ย… ค่ า วั ว 106 ตั ว = 2,039,500 บาท, ค่ารถบรรทุกหญ้า = 300,000 บาท, ค่าทำโ ร ง วั ว ค อ ก อ ภั ย ท า น = 1,000,000 บาท, ค่ าหญ้า/หั วอาหารวันละ = 6,000 บาท การไ ถ่ ชี วิ ต สั ต ว์ใหญ่มากมายขนาดนี้ นับว่าเกิดขึ้นได้ย า ก แต่ทุกอ ย่ า งก็จะสำเร็จไม่ได้ หากป ร า ศจากการร่วมแ ร งร่วม ใ จ กันของคณะส า ย บุ ญต่างๆ

วั วทั้งหมด 106 ตั ว + 3 ตั ว (ก่อนหน้านี้) พวกเราจะนำมาเ ลี้ ย งไว้ที่ “ค อ ก อ ภั ยทานฌานรโต” หรือ สวนพ ร ะพุทธบูช า ป่ าเฉลิมพ ร ะเกียรติ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบล แต่ช่วงนี้ต้องฝากไว้ ที่โ ร ง เ ชื อ ด ชั่ ว ค ร าวก่อน รอให้ก่อสร้างโ ร ง เ ลี้ ย ง วั ว ที่สวนพุทธบูช าฯเสร็จเรียบร้อย จึงจะข น ย้ า ย วั ว มาที่ ค อ ก อ ภั ย ท า นได้

ขอน อ บ น้ อ มอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสาย ทุกบาท ทุก สต า งค์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในม ห า บุ ญใหญ่นี้ พรใดที่ป ร ะ เ ส ริ ฐ พรใดที่เ ลิ ศ ขอให้บังเ กิ ดแก่สาธุช น คนใ จ บุ ญทุกท่านทั้งหมดทั้งมวล จนกว่าจะถึงซึ่งพ ร ะนิ พพ านด้วยเทอญ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Phb93i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *