บิ๊กตู่ ทำพิธี บวงสรวง ศ า ลหลักเมือง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน ก็ได้มีทางด้านเพจ Wassana Nanuam ก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุไว้ว่า บิ๊กตู่ ทำพิธี บวงสรวง ศ า ลหลักเมือง วันสถาปนา 239 ปี 21 เมษายน เพื่อความเป็นศิ ริ ม ง ค ลของประเทศ ท่ามกลาง วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ดฯ เมื่อเช้านี้ 0745 น. ที่ศ าลหลักเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุ ศ ลทางพุทธศ าสนา และจัดพิธีบวงสรวงสังเวยต ามพิธีพราหมณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 239 ปี 21 เมษายน

บิ๊กตู่ ทำพิธี บวงสรวง ศ าลหลักเมือง วันสถาปนา 239 ปี 21 เมษายน

โดยได้กราบนิมนต์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ม ห า วี ร ว ง ศ์ เลขานุการส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช วัดราชบพิ ธ ส ถิ ต ม ห า สี ม า ร า ม ราชวรวิหาร ประกอบพิธีทางศ าสนา เพื่อความเป็นศิ ริ ม ง ค ล ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน โดยพิธีจัดอย่ างเรียบง่าย และ มีผู้ร่วมพิธี เท่าที่จำเป็น ต ามประเพณี เพราะเป็นช่ ว ง โ ค วิ ดฯ โดย มี พลเอกชัยขาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พลเอกณัฐ อินทร้จริญ ป ลั ด ก ล า โ ห ม และรองป ลั ด ก ล าโ ห ม ร่วมพิธี

เลขวัน วันส ถ า ป น า 239 ปี ต้องมาอย่ างแน่นอน

บิ๊กตู่ ทำพิธี บ ว ง ส ร ว ง ศ าลหลักเมือง วันส ถ า ป น า 239 ปี 21 เมษายน

บิ๊กตู่ ทำพิธี บ ว ง ส ร ว ง ศ าลหลักเมือง วันส ถ า ป น า 239 ปี 21 เมษายน

บิ๊กตู่ ทำพิธี บ ว ง ส ร ว ง ศ าลหลักเมือง วันส ถ า ป น า 239 ปี 21 เมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *