สง่างามอ ง อ า จยิ่ง ในหลวง พร้อมด้วยเจ้าคุณฯ ฝึ ก ซ้ อ ม ยุ ท ธ วิ ธี

สง่างามอ ง อ า จยิ่ง ในหลวง พร้อมด้วยเจ้าคุณฯ ฝึ ก ซ้ อ ม ยุ ท ธ วิ ธี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า กลุ่มรั ก “พ ล ต รี ห ญิ ง เจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ พิลาสกัลย า ณี ได้มีการเ ผ ย แ พ ร่ พ ร ะ บรมฉ า ย าลักษณ์ พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว ทรงสวมฉลองพ ร ะองค์เครื่องแบบส น า ม ท ห าร บก

พร้อมด้วย เจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ พิลาสกัลย า ณี ในฉลองพ ร ะองค์เครื่องแบบส น า ม ท ห า ร บ ก ขณะฝึ ก ซ้ อ ม ยุ ท ธ วิ ธี ท า ง ท ห า ร

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2QFOKgg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *