ส าวใ จบุ ญ โพสต์ชวนนั ก ท่ อ งเที่ยวให้อา ห า ร สั ต ว์ วั ด ป่ า ห ล ว ง ต า บั ว

ส าวใ จบุ ญ โพสต์ชวนนั ก ท่ อ งเที่ยวให้อา ห า ร สั ต ว์ วั ด ป่ า ห ล ว ง ต า บั ว

โซเชียลแห่แชร์โพสต์ส า วใ จ บุ ญ ที่ชวนคนมาช่วยกันนำอาหารไปใน สั ต ว์ที่อยู่ใน วัดป่ า ห ล ว ง ต าบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คาดหลายปัจจัยกระทบทำ ไ ร้ นั ก ท่ องเที่ยว ส่งผลทำให้ทั้งบริเวณภายน อ กและภายในวัดดูร้ า ง แ ห้ ง แ ล้ ง โดยเธอบอกว่าหากปล่อยไปตามมีตามเ กิ ดเช่นนี้ สั ต ว์หลายร้อยชี วิ ต ต้อง ต า ย แน่


ข้อความจากเฟซบุ๊กส า วใจบุญรายนี้ ระบุว่า “#วั ดป่ าห ล ว งต าบัว กาญจนบุรี หน้าวัดดูร้ า ง ในวั ดก็ดูร้ า ง เลยไม่ค่อยมีคนเข้าไปด้านในมีวั ว ค ว า ย ห มู ป่ า ก ว า ง น ก ยู ง แค่ก ว างก็ประมาณ 700 ตั วแล้ว !!! น้องแต่ละตัวผ อ ม ผ อ มมาก (บางตั วมีดูสมบู ร ณ์บ้างแต่น้อยน่าจะแ ย่ ง อ า ห ารเก่ง) ไม่มีการเลี้ ย งอาหารแบบจริงจังมานาน อ า ห า รที่น้องจะได้ ก็มาจากนั ก ท่ อ งเที่ยวผู้ใ จบุ ญเลี้ ย ง แต่ก็น้อยอยู่ดี

ป้าคนขายผั กบอก ยิ่งวัน ห ว ย อ อ กยิ่งไม่มีคนมา เราให้อ า ห า รง่ายมาก (จะเอาผักไปเองหรือซื้อจากทางเข้าวั ดก็ได้) เจอลุ งคนดูแล 1 คน แนะนำว่า ให้บ น ร ถ โ ย นให้ห่ า ง รถ เพราะบางทีเ กิ ด อั น ต ร า ยได้ ขับช้าๆๆๆ จ อ ดได้ ไปเถอะ!!! ปล่อยตามมีตามเ กิ ดไม่ได้ น้อง ต า ย แน่ !!! เพราะข้างในมันไม่มีแ ห ล่ งอ า ห า รใดๆ ไม่ได้มีทุ่งห ญ้ า เป็นดินแ ห้ งๆ สั ตว์ ก็เดินๆ ปนกันเต็มไปหมด เป็นอีกทางเผื่อใครอ ย า กทำบุญ ที่นี่ต้องการจริงๆ”

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2P73PHg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *