ห ม อลักษณ์ ชี้ 4 ร า ศีปังสุดๆ

ห ม อลักษณ์ ชี้ 4 ร า ศีปังสุดๆ

ร า ศีธนู ใน 2 ปีจากนี้ถ้าไม่ร ว ยก็อ ย่ า ห วัง มัน ย า กเหลือเกิน เพราะ 2 ปีนี้จะสตรองเรื่องเ งิ น ทำมาหาได้ รุ่งเรือง มั่ ง คั่ งได้ ต้ อ ง รุ ก ต้ อ ง ลุ ย สุดกำลัง

ร า ศีมังกร ต้องย้ า ย เปลี่ยน ยุ บ เ ลิ ก เริ่มต้นหลัง 29 มี.ค.เป็นต้นไป ปี2564 , 2565 ดีแน่นอน

ร า ศีมีน เป็นเ สื อ นอน กิ น ที่สามารถพ ลิ ก ชี วิ ต เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีโอกาสดีๆ เกิดขึ้นหลาย อ ย่ า ง

ร า ศีตุลย์ มีโปรเจ็กต์ใหม่ๆ เข้ามา สงกรานต์จะมีงานใหม่ โปรเจ็กต์ใหม่เกิดขึ้นทำให้ดีที่สุด จะรุ่งโรจน์ การเงิน ร า ย ไ ด้ ผ ลประโยชน์ มี.ค-พ.ค. เงินทองไห ล มาเ ทมา

ส่วนร า ศีที่ต้องร ะ วั ง : ร า ศีกรกฎ ดาวเสาร์เ ล็ ง ช ะ ต า ร ะ วั งสุ ข ภ า พมากที่สุด อาจ ป่ ว ย ด้วย โ ร ค ก ร ะ ดู ก โ ร ค ฟั น ภายในทั้งหมดต้องดู แ ล การมีหุ้ น ส่ วนต้องร ะ วั ง

สำหรับ2ร า ศีดูเหมือนจะน่าก ลั วแต่ ด ว ง พ ลิ ก ล็ อ ก คือ ราศีพฤษภ , ราศีพิจิก

ราศีพฤษภ : ร าหูทั บมีเ ค ราะ ห์ หมอดูทั่วไปมักจะท า ยว่าร้ า ย แต่มีข้อย ก เ ว้นว่า ต้องดิ้ น ร นต่ อสู้ ต้องแ ข่ ง ขั นแล้วดี จากร้ า ยกลายดีเลย

ร า ศีพิจิก : ร าหูเล็ ง ช ะ ต า เข้าพฤษภมาเล็ งพิจิก ต้องเ ลิ กกับคู่ มีปั ญ ห าธุรกิจ แต่มีกฎเกณฑ์ว่า ถ้ าซ ว ยมาก่อน ต ก งา น มา หลังจากนี้ก็จะดีแล้ว ถ้ารู้ว่าด วง จะมีปั ญ ห าต้องบ ริ ห ารจัดการ ด ว งเราเอง อย่ า งบอกว่าหุ้ น ส่ ว นจะไม่ดีต้องจั ด ก า รให้ดี

ขณะที่ ชมพู่ อา ร ย า ถามเรื่องเล ข ม ง ค ล ห ม อ ลักษณ์ ตอบว่า เ ล ข ม ง ค ลประจำวันที่ 16 เม.ย. 64 ดาวที่โดดเด่นดาวม ฤ ต ยู เลข 0 ดาวอาทิตย์เลข 1 ดาวศุกร์ เลข 6 ดาวพุธ เลข 4 เป็นด า วที่เกาะกลุ่มกันในร า ศีเมษที่โดดเด่น และยังมี พ ร ะจันทร์ พ ร ะ ร าหู ค ล อ เ ค ลี ยกัน คือเลข 2 กับ 8

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/32fRzY2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *