เสด็จลงโรงครัว

หลังการเสด็จพระราชดำเนินกลับจาก ‘ประพาสต้น’ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะโปรดการปรุงพระกระยาหารเสวยเองอยู่บ่อยครั้ง จนถึงงานขึ้นพระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต พระองค์เสด็จลงโรงครัวเพื่อทรงปรุงแกงเลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้ที่มาในงานด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองเลยทีเดียว

ซึ่งความบางตอนจาก “บันทึกความทรงจำ” พระนิพนธ์ใน ‘หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล’ พระธิดาพระองค์ใหญ่ใน ‘สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ’ เล่าไว้ว่า“…ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๗ โปรดให้ปลูกเรือนต้นแบบเรือนไม้ของไทยโบราณ ภายหลังเสด็จประพาสต้นแล้ว พระเจ้าอยู่หัวโปรดทรงทำกับข้าวตั้งแต่เสด็จประพาสต้น เมื่อเสด็จกลับแล้วก็ยังทรงทำอยู่

วันหนึ่ง เมื่อประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โปรดทรงทำขนมจีนน้ำยาเสวยพระกระยาหารที่ห้องเขียว ข้าพเจ้าเฝ้าถวายที่พระเฉลียง เวลานั้นเสด็จพ่อ (สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เสด็จไปตรวจราชการทางหัวเมืองปักษ์ใต้ จังหวัดสงขลา

 

ทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้ามีพระราชดำรัสกับพระวิมาดาเธอ (พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา) ให้ทรงตักขนมจีนน้ำยาพระราชทานข้าพเจ้า และตรัสว่า “อุทิศให้กรมดำรงฯ” คือ พระราชทานเสด็จพ่อ ข้าพเจ้านำมารับประทานที่ห้องทอง ด้วยเป็นที่ซึ่งสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ (สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี) เคยประทับ

เมื่อรับประทานเสร็จแล้วกลับขึ้นไปเฝ้าอีก มีพระราชดำรัสถามข้าพเจ้าว่า “อร่อยไหม?”ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลว่า “อร่อยมากเพคะ”ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายไปทูลอวดเสด็จพ่อเรื่องได้รับพระราชทานขนมจีนน้ำยา ว่าทรงอุทิศพระราชทานเสด็จพ่อ ต่อมาทูลกระหม่อมพระองค์หญิง (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร) ทรงเล่าถวายพระเจ้าอยู่หัวว่า เขียนหนังสือไปอวดพ่อใหญ่

ต่อมาเมื่อเสด็จประทับพระราชวังดุสิต เสวยที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ห้องแปดเหลี่ยมชั้นล่าง เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้ามาในฉากตรงเฉลียงพระที่นั่งวิมานเมฆ ทรงมีพระราชดำรัสถามข้าพเจ้าว่า “เขียนไปอวดพ่อว่ากระไร” ข้าพเจ้าก็กราบบังคมทูลตามที่เขียนไปว่าได้รับพระราชทานขนมจีนน้ำยาทรงอุทิศพระราชทานเสด็จพ่อ…”

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3w9UlxL