เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เมื่อ43ปีที่แล้ว‘องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)’ ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญเซเรส’ (Ceres) เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะที่ทรงเป็นสตรีดีเด่น #ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อพัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท

ทรงสนับสนุนพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่จะพระราชทานโอกาสให้บรรดาเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินทำกินอย่างทั่วถึง รวมถึงทรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านการส่งเสริมอาชีพราษฎร การสังคมสงเคราะห์ และการช่วยเหลือเด็กกำพร้า ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระราชภารกิจ พระราชกรณียกิจ และ พระมหากรุณาธิคุณ ที่แม้แต่องค์กรต่างชาติยังรู้ แต่…คนไทยบางคนกลับไม่ยอมรับรู้หมายเหตุภาพประกอบ

 

ภาพ 1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญเซเรส’ จาก FAO ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ภาพ 2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสตอบในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเซเรส ภาพ 3-4: เหรียญเซเรส (Ceres)

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/38oMEdP