‘สมเด็จพระสันตะปาปา ที่ 2’ เสด็จเยือนประเทศไทย เป็นครั้งแรก

‘สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2’ เสด็จเยือนประเทศไทย #เป็นครั้งแรก และเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เมื่อ38ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) ประมุขแห่งวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม

โดยภารกิจประการแรกของพระองค์ในไทยคือ เสด็จเยี่ยมเยียนราชสำนัก เป็นการตอบแทน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนนครรัฐวาติกัน และเข้าเฝ้า ‘สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23’ เมื่อปี พ.ศ. 2503

ซึ่งในการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้เข้าเฝ้าในฐานะพระราชอาคันตุกะ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยทรงยกย่องการมีอิสรภาพของคนไทย และทรงขอบพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัฐบาลไทย ที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ด้วย

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ได้เข้าเฝ้า ‘สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรณ’ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเป็นการตอบแทนที่พระองค์เคยเดินทางไปเข้าเฝ้า‘สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6’ ณ นครรัฐวาติกัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาทั้งสอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสนับสนุนสันติภาพและความสงบสุขในสังคม

หลังจากนั้น ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนคริสตศาสนิกชนชาวคาทอลิกไทย ทั้งในกรุงเทพฯ นครปฐม โดยพระองค์ทรงประกอบพิธีบูชามิสซากลางแจ้ง ณ สนามศุภชลาศัย ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังเสด็จไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนใน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และทรงรณรงค์เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเหล่านั้น อีกทั้งยังทรงบริจาคเงินสดช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอินโดจีนเป็นจำนวน 1 ล้านบาทด้วย ซึ่งหลังจากเยือนประเทศไทยพระองค์ยังได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน

ภาพ 1-4: สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ภาพ 5-7 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ ‘สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร’

ภาพ 8: สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ทรงจุมพิตแผ่นดินไทยหลังเสด็จลงจากเครื่องบินภาพ

ภาพ 9: สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ขณะเข้าเฝ้า ‘สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรณ’ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ภาพ 10: สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 และ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสโมสรสันนิบาต ณ ตึกสันติไมตรีภาพ

ภาพ 11-12: พิธีบูชามิสซาที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ทรงเป็นประธาน ณ สนามศุภชลาศัย

ภาพ 13: สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ทรงพบปะคริสตศาสนิกชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ภาพ 14: แผ่นป้ายที่ระลึกสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ที่มา: หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / โรงพยาบาลศิริราช / The Cloud / Sarakadee Lite