พิธีฉัตรมงคลครั้งสุดท้าย ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศ์

ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลครั้งสุดท้าย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

โดยในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วย

ที่มาจาก https://bit.ly/3KTTJk4