อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

โครงการพระราชดำริ ” อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย” จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซำ้ซากในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก


“…ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี…”

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 ได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ กปร. ณ อาคารชัยพัฒนา ในสวนจิตรลดา

ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี โดยให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน

ประโยชน์ที่ได้รับ1. แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ตอนล่างของโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก2. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ ฯ และบริเวณใกล้เคียง

3. เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ำจืด และเพิ่มรายได้จากการจับสัตว์น้ำในเขตโครงการ ฯ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดถาวรของสัตว์ป่า4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ ฯ

และบริเวณใกล้เคียง5. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานโดยระบบท่อส่งน้ำสองฝั่ง พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,500 ไร่ และสามารถส่งน้ำที่เหลือให้ฝายทดน้ำในลำห้วยตะเพินได้

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

 

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

 

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

 

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

อ่างนำ้ห้วยกระพร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3sb5snD