เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์

เมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในฐานะองค์องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ณ บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในการนี้

ทรงติดตามกิจกรรมการพัฒนาสร้างรายได้ของ ๒ หมู่บ้าน กลุ่มทอผ้าบ้านสาละวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพัฒนาชุมชนจังหวัด

โดยมีสมาชิกทอผ้าบ้านสาละวะ มี ๑๗ คน ได้รับการอบรมทอผ้ากระเหรี่ยงให้มีลวดลายสวยงามและการย้อมผ้า เพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆ

กลุ่มครัวเรือนขาดแคลน บ้านสาละวะ มีครัวเรือนขาดแคลน จำนวน ๑๒ ครัวเรือน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จ รวมทั้งมีการแก้ปัญหาครัวเรือนขาดแคลนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดรายจ่ายภายใน

ครัวเรือน และการสร้างรายได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะ ได้แก่ การปลูกผักแปลงรวม การเก็บเมล็ดกาแฟ นอกจากนี้ ทรงห่วงใยสุขภาพของสมาชิกในสถานการณ์โควิด19

ได้พระราชทานแอลกอฮอลล์ ชุดตรวจโควิด และหน้ากากอนามัย แปลงปลูกไม้ยืนต้น อโวคาโด ในแปลงที่มีชุมชนร่วมกับชุมชน และโครงการพัฒนาที่สูงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในพื้นที่ชุมชนสามารถปลูกต้นอโวคาโด ได้ ๔ สายพันธุ์ พื้นที่ ๘ ไร่ สมาชิกรวม ๕ ครอบครัว คาดว่า ๔ ปี จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

ในโอกาสนี้ ทรงร่วมปลูกต้นอโวคาโด และทรงรับสั่งให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เช่น อะโวคาโด้ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องช่วยกันปลูกและช่วยกันดูแล และเมื่อได้ผลผลิตแล้วนำไปจำหน่ายก็จะมีการแบ่งปันรายได้กัน

แปลง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งมีชาวบ้านได้คืนพื้นที่ให้กับโครงการพัฒนาชุมชน จำนวน ๖ แปลง (บ้านสาละวะ มี ๒ แปลง และบ้านไล่โว่ มี ๔ แปลง) ซึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าและส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นยางนา ในแปลงนาของชุมชนด้วย กลุ่มทอผ้าบ้านไล่โว่ ทอดพระเนตรการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และข้อมูลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ผ้านำมาให้ความรู้กลุ่ม

ทอผ้า ได้แก่ ย่าม หูหิ้วแก้วน้ำ กระเป๋าแบบต่างๆ ทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่า สิ่งใดที่สามารถทำเองได้ในชุมชนก็ให้ส่งเสริมดำเนินการ และสิ่งใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ก็อาจส่งไปภายนอก และทรงยกตัวอย่าง

อาจส่งไปให้เรือนจำในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเรือนจำในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มาช่วยดำเนินการ และเป็นการดำเนิน

การร่วมกันกับมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทุนกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เช่น เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการ เป็นต้น

จากนั้น ทรงเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนกองม่องทะ สาขาไล่โว่ ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนที่สร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนี้

๑. การเก็บเมล็ดพริกไทย มีนักเรียนเข้าร่วม ๑๖ คน ได้รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านมาบรรจุขาย และสามารถขายได้ ๒๐๐ ถุงๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. การเก็บผักกูด มีนักเรียนเข้าร่วม ๒๙ คน โดยรับซื้อผักจากชาวบ้านกำละ ๕ บาท และนำมาขายต่อกำละ ๗ บาท โดยขายได้ทั้งหมด เป็นเงิน ๙,๔๕๐ บาท

๓. การเก็บหน่อข่า มีนักเรียนเข้าร่วม ๒๙ คน โดยรับซื้อจากชาวบ้านหน่อละ ๑ บาท และนำมาขายต่อกำละ ๖ หน่อ กำละ ๑๐ บาท โดยขายได้ทั้งหมด ๒๒๐ กำ เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท

นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนบ้านไล่โว่ ซึ่งมีความสามารถด้านศิลปะ ได้มีการเพ้นท์กระถางต้นไม้ และเพ้นท์กระเป๋า เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้
การขยายโรงเรือนปลูกผักใหม่ เพื่อรองรับครัวเรือนขาดแคลน โดยใช้แรงงานในชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มครัวเรือนขาดแคลนบ้านไล่โว่ ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ในโรง

เรือนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้สมาชิกในกลุ่มสนใจที่จะขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม บางครัวเรือนที่เคยทำร่วมกัน ก็ขอแยกเป็นคนละโรงเรือน หรือบางครัวเรือนก็ขยายเป็น ๓ โรงเรือน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละครัวเรือน

มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธาน กรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครดิตภาพจาก : Web_หน่วยราชการในพระองค์