ภาพหาชมยาก เป็นบุญตาอย่างยิ่ง เมื่อครั้งเจ้าฟ้าทีปังกรฯยังทรงเป็นนักเรียน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๘ . ๓๕ น.

ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า

“พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร ทองคำ

พระนามของพระองค์นั้น แปลได้ว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ ๑ เดือน ได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

ตามพระราชประเพณี ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อทรงพระเจริญพระชันษาครบ ๑ ปี กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิด ราคา ๕๐ บาท รวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูป

ผิวพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “พระองค์เจ้า”ด้านซ้ายมีข้อความว่า “ทีปังกรรัศมีโชติ”สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเสด็จไปศึกษาต่อที่เยอรมันนี จนถึงปัจจุบัน

แม้จะทรงพระเยาว์ และศึกษาอยู่ในต่างประเทศ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ จ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจ หลายอย่าง ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น

ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่เยอรมนี

ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย

ทรงสนทนาธรรม ทำความสะอาดลานวัด เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และล้างจานด้วยพระองค์เองพร้อมตรัสว่า “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทย”

พระองค์ยังเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศ อีกด้วย

นอกจากการเป็นจิตอาสาพระจริยวัตรที่งดงาม ที่คนไทยมักจะเห็นบ่อยครั้ง พระองค์มักจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่เยอรมนี ก็จะเสด็จไปสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัยและเมื่อเสด็จกลับยังประเทศไทย พระองค์ได้เสด็จ ฯ ไปสนทนาธรรมกับ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ที่มา : เพจเราคนไทย รักพระมหากษัตริย์