พ ร ะราชดำรัสพ ร ะราชทาน ครั้งทรงริเริ่มโครงการโคก ห น อ ง นา

พ ร ะราชดำรัสพ ร ะราชทาน ครั้งทรงริเริ่มโครงการโคก ห น อ ง นา

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพ ร ะราชทาน ได้โพสต์พระบรมฉา ย า ลักษณ์ พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพ ร ะ ราชกรณียกิจในพื้นที่โคกหนองนา ณ บริเวณพ ร ะตำหนักเรือนต้น พ ร ะที่นั่งวิมานเมฆ พ ร ะราชวังดุสิต โดยมีสมเด็จพ ร ะ เจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ย า ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพ ร ะเจ้าลูก ย า เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม า ร โดยเสด็จและทรงร่วมขุดดินริเริ่มโครงการโคกห น อ ง นาด้วย ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพ ร ะสินีนาฏ พิลาสกัลย า ณี โดยเสด็จด้วย

การนี้ พ ร ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพ ร ะราชดำรัสเรื่อง อารยเกษตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ความว่า โคกหนอ งนา นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรก ร ร ม แล้วยังเป็นศิลปะ เป็นแบบฝึกหัดที่ดี ในการที่จะรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน รั ก ษ าความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โคกหน อ ง นา ความหมายดีอยู่แล้ว ก็คือเกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เพื่อความอยู่ดี กิ น ดีของประชาชน และชี วิ ตของพวกเรา เพราะว่าประเ ท ศของเรานี้ไม่หนีเรื่องการเกษตรคือป า กท้ อ ง และเป็นชี วิ ตของเราตามพ ร ะบรมราโชบายของรัชกาลที่ 9 พ ร ะบาทสมเด็จพ ร ะเจ้าอยู่หัว พ ร ะราชทานมา ได้รับพ ร ะมหากรุณาธิคุณมามากมายในเรื่องของเกษตร ในเรื่องของการพัฒนา อันนี้ก็เป็นการรวม หรือแสดงตัวอ ย่ า ง

และเป็นตัวอ ย่ า งที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้ ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้ อยู่คงที่ แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆ นำไปใช้ได้อ ย่ า งอ่อนตัว อ ย่ า งใช้งานได้จริงๆ แล้วก็หลากหลายได้

โคกห น อ งนา นำความหลากหลาย และความอ่อนตัวมารวม เพื่อใช้งานในเรื่องปากท้อ งและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเรา เพราะฉะนั้น ก็ขอชมเชยท่านทั้งหลายที่มีความคิด มีความกระตื อ รื อ ร้ น มีความรั กในวิชาหรือรั กในการเกษตร การนำเกษตรมารวมเป็น โคกห น อ ง นานี้ ไม่ได้จะมาบอกว่าต้องทำเป็นแบบนี้ แบบนั้น มันมีหลักการกว้างๆ มีเป้าหมายที่แน่นอนคือ ความอุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

และการเสริมคุณภาพชี วิ ต หั ว ใ จคือคุณภาพชี วิ ตของเรา การเกษตร เป็นอาหาร เป็นสิ่งที่เป็นหลักของชี วิ ตของเรา นี่ก็คือ คำว่า โคกห น อ งนา โมเดล คือหลากหลายแต่ก็มีหลักการ เป็นแบบนี้ แบบนั้น แต่หลักการก็ไม่ได้มาผูกมัดพวกเรา เรียกว่า Check List คือเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำมาพิจารณาไปสู่ความหลากหลาย และความสมบูรณ์ ของการเกษตรของประเ ท ศ

เป็นสิ่งที่น่ายินดีอ ย่ า งมากที่เราได้มีการคิด ริเริ่มที่จะมีโคกห น อ งนา ในพ ร ะราชวังดุสิต ในเขตนี้ ของพ ร ะราชวังดุสิต คือ พ ร ะที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเป็นที่ประวัติศา ส ต ร์ เพราะเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายต่างๆ หลายพ ร ะองค์ แล้วเราก็มาพัฒนาพื้นที่ ของเดิมคือเป็นพ ร ะราชวังดุสิต แล้วจะไปถึงพ ร ะที่นั่งวิมานเมฆที่สวยงาม ย้ า ย พ ระตำหนักเรือนต้นมารวมกันในพื้นที่นี้ ก็คือความใส ความเป็นธรรมช า ติ เรียกว่าความสะอาด ของสิ่งแวดล้อมและภาวะแวดล้อม เราหลีกเลี่ย ง ฝุ่ นและมลภ า ว ะแวดล้อมไม่ได้

แต่การที่เรามีน้ำ การที่เราปลูกต้นไม้ หรือการที่เราทำให้มี พื้นที่สีเขียว มีธรรมช า ติขึ้นนั่นเอง ในเขตพ ร ะราชวัง ในกรุงเทพฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ก็เป็นของที่ดี ดังนั้นโคกห น อ งนาจึงเป็นการเสริมพื้นที่นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พวกเราทุกคน ก็ถือว่า สืบสาน ต่อยอด คือความต่อเนื่อง และการรู้ความเป็นมา การพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ต้อง รั ก ษาประเ พ ณี รั ก ษาที่มาที่ไปของประเ ท ศไทยไว้

ในยุครัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในยุคนี้คือเกษตร เกษตรคือประเทศ ก็คือผืนดิน (Sustainable Agronomy) คืออารยประเทศ เกษตรประเทศ ก็คืออารยประเทศ ทำได้โดยประยุกต์หลายๆ ทฤษฎีที่ได้ทรงรับสั่งไว้

อารยะคือเจริญแล้ว เจริญแล้วก็ต้องเจริญในใ จก่อน ประเ ท ศเรารวยที่สุดคือ อารยธรรม เรียกได้ว่าเป็น Cultural Heritage เมืองไทยมีวัฒนธรรม คนไ ทย ใ จดี มีเม ต ต า ธรรมะ ธรรมโม มีความรู้เรื่องศา ส น า มีศาสนาต่างๆ ที่รักษาไว้ ขนบธรรมเนียมประเ พ ณี ศิลปะต่างๆ ที่รักษาไว้ วัฒนธรรมของเรา มี Culture หรือการเป็นคนไ ท ย ประเทศอื่นไม่มี

บ้านเรามีวัฒนธรรม มีความเป็นคนไ ท ยเราจึงรอด แต่ไม่ใช่เรา ค ร่ำค รึ ประเทศที่มีวัฒนธรรม ไม่ใช่เอาของต่างช า ติมาใช้หมด เทคนิคของต่างช า ติ เทคโนโลยีของต่างช า ติ ก็ดี แต่เราก็ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมในบ้านเรา

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพ ร ะองค์ทรงพ ร ะเจริญ ยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณที่มา: https://bit.ly/3rXlrms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *