หน้ากากอ น า มั ย โครงการเกษตรอทิต ย าทร เพื่อปรับวิถี ชี วิ ต ใหม่ ในแบบวิถีชี วิ ต ไ ท ย

หน้ากากอ น า มั ย โครงการเกษตรอทิต ย าทร เพื่อปรับวิถี ชี วิ ต ใหม่ ในแบบวิถีชี วิ ต ไ ท ย

ภาพส่วน พ ร ะ องค์ พ ระเจ้าวรวงศ์เธอ พ ร ะองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขณะทรงฉลองพ ร ะองค์ลำลอง และฉายพ ร ะรูปคู่กับหน้ากากอ น า มั ยผ้าไหมโครงการเกษตรอทิตย า ท ร โครงการในพ ร ะดำริพ ร ะเจ้าวรวงศ์เธอ พ ร ะองค์เจ้าอทิตย า ท รกิติคุณ (พ ร ะขนิษฐา) โดยมีรับสั่งถึงพสกนิกรประชาชนทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ความว่า “ไม่ว่าจะชุดไหน เราก็สามารถที่จะใส่หน้ากากอ น า มั ยของโครงการเกษตรอทิต ย าทรได้”

“วิถีชีวิตใหม่ วิถีชีวิตไทย”

หน้ากากผ้าไหมโครงการเกษตรอทิตย า ทร เพิ่มความมั่นใ จ จ ากภั ยโ ค วิ ด – 1 9 ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันเ ชื้ อ โ ร ค ของผ้าไหมธรรมช า ติและผ้ามั สลิ น นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการตั ด เ ย็ บเป็นหน้ากากผ้าไหมหลากหลายสีสัน ผลงานของกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิต ย า ทรบ้านเทนมีย์ จ.สุรินทร์ นอกจากสร้างความปล อด ภั ยแก่ตัวท่านเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์การแ พ ร่ ร ะ บ า ดของไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 อีกด้วย

หน้ากากผ้าไหมโครงการเกษตรอทิตย า ท ร ตัดเย็บอ ย่ า งประณีต ผ่านการ ฆ่ า เ ชื้ อด้วย UV เพิ่มความมั่นใ จแก่ผู้ใช้งาน ผู้สนใ จสามารถสอบถามรายละเอียด และเลือกซื้อหน้ากากผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ ในราคาชิ้นละ 189 บาท ได้ที่

Facebook : โครงการเกษตรอทิต ย า ทร

https://www.facebook.com/KasetAditaya

Line : @001wrnyk

https://shop.line.me/@001wrnyk

โทรศัพท์ : 080-2956965

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3rUSnvD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *