พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้ว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ‘สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี’ พระราชธิดาพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ในการดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร’ (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัว) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ 50 รูปสวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังพระเมรุเพื่อพระราชทานเพลิงพระศพ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม และเสด็จขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพในเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ย้อนไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงประชวรด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต กระทั่งในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 15.37 น. สิริพระชันษา 85 ปี

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี มีพระราชพิธีถวายสรงน้ำพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา แล้วทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงสู่พระโกศ ประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง ประกอบพระลองทองใหญ่ ภายใต้เบญจปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 5 ชั้น) ณ มุขตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง

ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ โดยให้เจ้าพนักงานจัดสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น) กางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ และพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3E08K1U