พระยศทางทหาร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เป็นความปลื้มปีติของปวงชนชาวไทยจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันโทหญิง ให้ ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์(ดำรงพระยศในขณะนั้น)

ซึ่งได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พันเอกหญิง ร้อยโทหญิง และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้า ที่ ๒๙ รักษาพระองค์ฯ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ร้อยเอกหญิง ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ พันตรีหญิง ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ย พันโทหญิง ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พันเอกหญิง ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า