พิมพ์ดีดเครื่องแรก

พิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรก สามารถผลิตสำเร็จเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา #ออกแบบโดย ‘เอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์’ ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์ ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงธรรมการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น จึงได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้

โดยนายแมคฟาร์แลนด์ได้ออกแบบและวางตำแหน่งตัวอักษรไทยร่วมกับ บริษัท สมิท พรีเมียร์ (Smith Premier Company) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดขนาดใหญ่ มีความเหมาะสมกับการดัดแปลงให้เป็นแป้นภาษาไทย

ทว่าการดัดแปลงค่อนข้างมีความยากเนื่องจากภาษาไทยมีพยัญชนะและวรรณยุกต์จำนวนมาก จนไม่สามารถบรรจุตัวอักษรลงแป้นได้ครบ ‘เอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์’ จึงต้องตัดตัวอักษรที่ไม่ได้ใช้บ่อยออกไป 2 ตัว คือ ฃ และ ฅ ทำให้เครื่องพิมพ์ดีด Smith Premier ในระยะแรกมีแป้นพิมพ์ทั้งหมด 7 แถว เป็นแบบแคร่ตาย คือไม่สามารถเลื่อนแคร่พิมพ์ได้ และไม่มีแป้นยกอักษรบน (Shift key) จึงไม่สามารถพิมพ์สัมผัสได้

โดยในปี พ.ศ. 2435 นายแมคฟาร์แลนด์ ได้นำ #เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรก นี้ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้ทรงทดลองพิมพ์และทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จึงทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวเข้ามาใช้ในราชการสยามเป็นครั้งแรกจำนวน 17 เครื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3DEK5j3