เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สืบเนื่องมาจากพระดําริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ที่โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดําเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย เพื่อป้องกันและบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยการดำเนินการ

1) ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อวางระบบการเตือนภัยล่วงหน้าโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) บริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติไปแล้ว 193 สถานีทั่วประเทศ และได้จัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทั้งหมด 19 เครือข่ายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

ที่มา : เพจกรมประชาสัมพันธ์