ทรงเปิด อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

ขอบคุณภาพ.Web_มติชน ออนไลน์