เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน

ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโสควรภูมิใจได้อย่างยิ่งว่าในชีวิตนี้ ท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอันยั่งยืนฝากไว้แก่สังคม และประเทศชาติ เพราะแต่ละท่านต่างได้แผ่เมตตาสั่งสอนศิษย์มากมายหลายรุ่น ให้มีทั้งความรู้และความดี ด้วยเจตนาที่จะได้บังเกิดผลเป็นความเจริญงอกงาม

ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม บัดนี้แม่ท่านจะพ้นจากหน้าที่ตามทางการแล้วก็ตาม แต่ก็จะได้รับความปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ได้ดีมีความเจริญ และได้รับความเคารพรักจากศิษย์ในที่ทุกแห่ง ทุกวงการ ซึ่งเป็น ความสุขทางใจอย่างพิเศษ ที่ผู้ไม่ได้เป็นครูอย่างท่านจะหาได้ยากยิ่ง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในครั้งนี้

จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และเป็นเครื่องหมายแสดงให้ประจักษ์ถึงความเป็นครูแท้ที่มีอยู่ในกาย ในใจของท่านทุกคน หวังว่าทุกท่านจะพอใจยินดีในความเป็นครูของท่าน และช่วยกันบำเพ็ญความดีของครูแท้ต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทย ไว้ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป…”

พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน

เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3IMiNbp