ทรงพระราชทาน

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 89,720,326.- บาท ฝึกอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำ โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 89,720,326.- บาท ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา เมตตา และทรงห่วงใยให้ผู้ต้งราชทัณฑ์ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพ และสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติภายหลังจากพ้นโทษออกไปภายนอก

 

ทรงพระราชทาน

 

ทรงพระราชทาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3NsTpuY