ทรงสืบทอดความเป็นทายาท ๔ ประการ

นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” #ทรงสืบทอดความเป็นทายาท ๔ ประการ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ คือ ๑.#กุลทายาท๒.#รัชทายาท.#ธรรมทายาท๔.#ศาสนทายาท ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพราะมิใช่เพียงทรงตั้งมั่นในการบำเพ็ญปฎิบัติ ธรรมะ และ ราชธรรม อันประกอบด้วย

#ทศพิธราชธรรม#จักรวรรดิวัตรราช๑๒ #สังคหวัตถุ๔ และพระพลัง๕ อย่างเข้มแข็งมั่นคงและแน่วแน่ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ‘โดยไม่ทรงเลือกเชื้อชาติ ดั่งที่พระองค์ทรงประกาศเป็น#พระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า..”#เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม#เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

เท่านั้นหากแต่พระองค์ยังทรงตระหนักว่า’#การเป็นพระเจ้าแผ่นดิน’ต้องเป็นตลอด ๒๔ ซม.ไม่มีเวลาหยุดได้อีกด้วย จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทกำลังพระวรกาย’และกำลังพระสติปัญญา ตลอดจน ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ที่พระองค์ทรงมี บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฏร์ ด้วยความเอื้ออาทรห่วงใยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน จนเกิดเป็นโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔,๗๐๐ กว่าโครงการ ซึ่งโครงการเหล่านั้นยังคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชน,และประเทศชาติ นับเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่ข้าราชการ’และประชาชนทุกหมู่เหล่าในโอกาสต่างๆยังเปี่ยมล้นด้วยคุณค่าในเชิงปรัชญาที่เรียบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน’และการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ปฎิบัติ’และคนส่วนใหญ่

#ขอพระราชทานอัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระองค์ท่านที่พระราชทานไว้มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน’พสกนิกรข้าราชการทุกหมู่เหล่ายึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ’อย่างแท้จริง’

#หลักการสำคัญ’ดังนี้“…ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน…”#พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

พระบรมราโชวาทที่ได้อัญเชิญมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี’หรือในวโรกาสวันสำคัญต่างๆ”ซึ่งเราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ประชาชนของชาติพึงน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแด่ปวงชนชาวไทยทุกคนและจะน้อมนำไปปฎิบัติ’เพื่อตนเอง ครอบครัวส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป…”
ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3Dd9BMe