พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไป ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตทุกคน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมมีความพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ตาม

ความรู้ความถนัดและความสามารถของตน ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมนั้น แต่ละคนต้องรู้จักนำหลักวิชาไปปรับใช้ พร้อมทั้ง

หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสำคัญ ต้องประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ ที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือล่วงละเมิด

สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น อันจะทำให้เกิดความขัดแย้งแบ่งแยกกัน หากจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวม ถ้าทำได้ดังนี้

แต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้อย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์”

ขอบคุณภาพ.FB_มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University