ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ถวายการต้อนรับ

ทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงบรรจุหลอด สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งหลอด แยมหลอด 3 รสชาติ ได้แก่ แยมสตรอว์เบอร์รี แยมเบอร์รีรวม และมาร์มาเลดส้ม โดย ดอยคำ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแบบหลอดและผลิตภัณฑ์ทาขนมปังแบบหลอดที่มาพร้อมดีไซน์ฝาบีบแบบใหม่ ที่ปาดง่าย กระจายได้ดี

 

เพื่อให้ผู้บริโภคยุคปัจจุบันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสายการผลิตล่าสุดนี้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย เเละเป็นการให้ความสำคัญกับงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพ

จากนั้นเสด็จเยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ที่ออกแบบเป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อกดาวน์ โดยแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากดอยคำ เข้าร่วมโครงการทดลองการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม และส่วนหนึ่งดอยคำใช้ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ด้วย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น

พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3wKKjnB