สรพงศ์ ชาตรี ป่ ว ย โ ร ค ร้ า ย แต่กำลังใจดี

สรพงศ์ ชาตรี ป่ ว ย โ ร ค ร้ า ย แต่กำลังใจดี

พ.ต.วันชนะ สวัสดีหรือ “ผู้พันเบิร์ด” เผยข่าว สรพงศ์ ชาตรี ระหว่างเข้ามาโปรโมตโครงการจิ ตสำนึ กรักเมืองไ ท ย โครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการป้ อ ง กั นประเทศและรั ก ษ า ความมั่นค งช า ติ

ด้วยการสร้างสำนึ กและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนงานความมั่ น ค งและความรับผิดชอบต่อสาธารณะในเ ย า ว ช น

ว่าตอนนี้ “สรพงศ์ ชาตรี” ได้เข้ารับการรั ก ษ า มะเ ร็ งและได้รับกำลังใ จดีเยี่ยม

ผู้พันเบิร์ดเผยว่าตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือ พี่เ อ ก “สรพงศ์ ชาตรี” ป่ ว ยแต่ก็กำลังรักษา ได้ยินข่าวว่ากำลังใจดี

ผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อ ย า กให้เป็นเรื่องใหญ่โต เราก็อ ย า กไปเยี่ยมให้กำลังใจ ทราบกันเพียงว่าการ รั ก ษ าผ่านไปด้วยดี

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3gOuYJc