พ ร ะ เมต ต า ยิ่ง ในหลวง ร.10 ทรงรับตร.และผู้ชุ ม นุ ม ที่ บ า ด เ จ็ บ เป็นคน ไ ข้ ใน พ ร ะ บรมราชานุ เ ค ร า ะ ห์

พ ร ะ เมต ต า ยิ่ง ในหลวง ร.10 ทรงรับตร.และผู้ชุ ม นุ ม ที่ บ า ด เ จ็ บ เป็นคน ไ ข้ ใน พ ร ะ บรมราชานุ เ ค ร า ะ ห์

พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว พ ร ะ ราชทาน พ ร ะ มหากรุณาธิคุณทรงรับเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ และผู้ ชุ ม นุ ม ที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากเหตุการณ์ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 ไว้เป็นคน ไ ข้ ใน พ ร ะ บรมราชานุ เ ค ร า ะ ห์ จำนวน 36 ราย พุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 20.01 น.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 เว็บไซต์หน่วยราชการใน พ ร ะ องค์ https://www.royaloffice.th ได้ เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ว่า พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว พ ร ะ ราชทาน พ ร ะ มหากรุณาธิคุณทรงรับเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ และผู้ ชุ ม นุ ม ที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ จากเหตุการณ์ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 ไว้เป็นคน ไ ข้ ใน พ ร ะ บรมราชานุ เ ค ร า ะ ห์ จำนวน 36 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 26 ราย และประชาชนจำนวน 10 ราย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ เจ้าอยู่หัว ทรง พ ร ะ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าฯ พ ร ะ บรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณ พ ร ะ สินีนาฏ พิลาสกัล ย า ณี ไปวางหน้าหีบ ศ พ ร.ต.อ.วิวัฒน์ เสริฐสนิท เจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ฝู ง ชน บริเวณหน้ากรม ท ห า ร ราบที่ 1 ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขต พ ร ะ นคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทรง พ ระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พ ร ะ ราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/38b8PAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *