51 ปี ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

51 ปี ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก

ชาวบ้านป่าแป๋ อ. แ ม่ สะเรียง จ. แ ม่ ฮ่องสอน น้อมสำนึก พ ร ะ มหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแก้ไข ปั ญ หาการ ข า ด แคลนข้าวของราษฎรให้อยู่ดี กิ น ดี โดยได้ร่วมจัดงานวันรำลึก พ ร ะ มหากรุณาธิคุณ ของ พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ก่อตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 51 ซึ่งภายในงานมีพิธีสำคัญของชาวบ้าน คือการหาบข้าวขึ้นหลอง

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 นายทวีวัฒน์ วิสิฏสิริ น า ย ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้นำราษฎร บ้านป่าแป๋ ร่วมพิธีทำขวัญข้าวและขนขึ้นไว้ในยุ้งฉาง หรือ การขนข้าวขึ้นหลอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการ เ ผ ย แ พ ร่ และ ข ย า ย ผลแนว พ ร ะ ร าชดำริการดำเนินงานของธนาคารข้าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการดำเนินงานของธนาคารข้าว ส่งเสริมให้หมู่บ้านป่าแป๋ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน จิ ต อาสา เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับธนาคารข้าว พ ร ะ ราชทาน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2513 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ พ ร ะ ราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะ บรมราชินีนาถ พ ร ะ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมชาว ไ ท ย ภูเขา เผ่าละเวื๊อะ บ้านป่าแป๋ อ.แ ม่ สะเรียง จ.แ ม่ ฮ่องสอน โดยทรง พ ร ะ กรุณาโปรดเกล้า พ ร ะ ร าชทานพระราชทรัพย์ส่วน พ ร ะ องค์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ที่เผชิญกับ ปั ญ ห า การขาด แ ค ล น ข้าวสำหรับบริโภค โดยทรงรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ว่า เป็น “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก” ธนาคารข้าวแห่งนี้ คิดดอกเบี้ยต่ำให้ชาวบ้านสามารถใช้คืนได้ในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป หลักเกณฑ์ของธนาคารมีอยู่คือ ชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างยุ้งข้าวและทวงคืนสำหรับผู้ที่ยืมไป ปัจจุบันมีธนาคารข้าวหลายแห่งที่สามารถสะสมข้าวได้จนเหลือใช้ จึงทูลเกล้าฯ ถวายคืน เพื่อ พ ร ะ ราชทานธนาคารอื่นต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3qcbj8c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *