เหตุผลแท้จริงการฉลอง พ ร ะ องค์ด้วย พ ร ะ ภู ษา สีแดง ของ พ ร ะ ราชินีฯ

เหตุผลแท้จริงการฉลอง พ ร ะ องค์ด้วย พ ร ะ ภู ษา สีแดง ของ พ ร ะ ราชินีฯ

ในรัชสมัย พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์ถึงเมื่อคราวทรงครอง เ พ ศ บ ร ร พ ชิ ต ว่าทรงเคยได้ พ ร ะ ราชทาน พ ร ะ ธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทอยู่เนืองๆ แต่เมื่อทรงเถลิง ถ วั ล ย ราชสมบัติผ่านพิภพเป็น พ ร ะ เจ้าแผ่นดินแล้ว ก็มิได้ พ ร ะ ราช พ ร ะ ธรรมเทศนาดังแต่เดิมที่ทรงเคยทำมาเหมือนดังคราวที่ทรงเป็นอธิบดีสงฆ์ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อทรงว่างจากราชกา ร แ ผ่ น ดินและตรงกับวันธรรมสวนะแล้ว ก็ทำให้ “ทรงว้า เ ห ว่ พ ร ะ ราชหฤทัย ” พ ร ะ อ ง ค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายและข้าราชการฝ่ายในเสด็จและตามเสด็จเจ้านายมาพร้อมกัน ณ พ ร ะ พุทธรัตนสถานในสวนศิวาลัยด้วยเป็น พ ร ะ อุโบสถสำหรับฝ่ายใน พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พ ร ะ ภูษาย้อมฝางสีพระภูษาจึงออกไปทางสีแสดแดง ด้วยให้มีความใกล้เคียงกับสีจีวรพระภิกษุ และทรงฉลอง พ ร ะ องค์เศวตพัตร์ตัดเย็บ อ ย่ า ง ฉลอง พ ระ องค์ครุย ทรงสะพักบน พ ร ะ พาหาข้างซ้าย อ ย่ า ง เดียวกับที่พราหมณ์สวมเสื้อครุย พ ร ะ องค์เสด็จลงทรงนำรับศีลและสวดมนต์ แล้วประทับ พ ร ะ ราชอาสน์ พ ร ะ ราชทาน พ ร ะ ธรรมเทศนา 1 กั ณ ฑ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้านายทรง พ ร ะ ภูษาย้อมฝางหรือทรง พ ร ะ ภูษาแดงโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พ ร ะ พุทธรัตนสถาน จึงเป็น พ ร ะ ร า ช นิยมสืบต่อมาว่าเจ้านายจะทรง พ ร ะ ภูษาสีแดงในวันธรรมสวนะหรือในเวลาทรงบำเพ็ญ พ ร ะ ราช กุ ศ ล หรือ พ ร ะ กุ ศล

เจ้านายฝ่ายในจะ พ ร ะ ภูษาแดงและทรงสะพักชมพูส่วนข้าราชการฝ่ายในนุ่งผ้าสีตามวันแต่ห่มสะไบชมพู เรื่องนุ่งแดงนี้ทราบกันว่า “ห้ามนุ่ง” หากใครนุ่งแดงแล้วเป็นว่าไม่รู้ความ คราวหนึ่งหม่อมแผ้ว ใน สมเด็จ พ ร ะ อนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ท่านนุ่งผ้าแดงมา เมื่อสมเด็จ พ ร ะ ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พ ร ะ บรมราชชนนี พันปีหลวง ทอด พ ร ะ เนตรพบเข้าก็ทรงแหวว่า “นังแผ้ว ใส่แดงเชียวรึ” เพราะหม่อมแผ้วเป็นเสียงสามัญชนการทำเช่นนั้นก็ประหนึ่ง “ทำเทียมเจ้า” หม่อมแผ้วจึงโดนสมเด็จ พ ร ะ พันปีทรงแหวใส่

ในรัชสมัย พ ร ะ บาทสมเด็จ พ ร ะ บรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ ร ะ องค์ก็ทรงเคยทรง พ ร ะ ภูษาโจงสีแดง พร้อมด้วย พ ร ะ ราชโอรสและ พ ร ะราชธิดา ในคราวบำเพ็ญ พ ร ะ ราชกุศลพร้อมด้วย สมเด็จ พ ร ะ นางเจ้าสิริกิติ์ พ ร ะ บรมราชินีนาถ พ ร ะ บรมราชชนีพันปีหลวง

เป็นอันสรุปได้ว่าการทรง พ ร ะ ภูษาและฉลอง พ ร ะ องค์สีแดงในวันธรรมสวนะหรือในการทรงบำเพ็ญ พ ร ะ ราชกุศลนี้ ยังคงมีให้เห็นอยู่ อันเป็น พ ร ะ ราชนิยมที่ทรงถือเป็นธรรมเนียมในราชสำนักที่สืบมาแต่ครั้งรัชสมัย พ ระ บาทสมเด็จ พ ร ะ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ZVNmYi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *